TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930 - 16/7/2020)
Thông tin xây dựng Đảng
Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Vững mạnh từ cơ sở
Nhận thức sâu sắc vai trò của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, những năm qua, Huyện ủy Diên Khánh luôn chú trọng xây dựng, củng cố TCCSĐ về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Mô hình hay, cách làm linh hoạt để gieo những “hạt giống đỏ” trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Là địa phương có số lượng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước khá đông, nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định công tác phát triển Đảng tại loại hình doanh nghiệp này là nhiệm vụ quan trọng, phải được quan tâm thường xuyên...
Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2020): Công tác tuyên giáo chủ động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả
Cách đây 90 năm, ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Ðảng Cộng sản Việt Nam phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1-8”. Tài liệu này khi vừa phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc
Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số
Khánh Sơn là huyện miền núi, trong đó có 75% dân số là người dân tộc Raglai. Vì vậy, trong công tác phát triển đảng, Huyện ủy Khánh Sơn dành nhiều sự quan tâm đến việc bồi dưỡng, kết nạp đảng người dân tộc thiểu số (DTTS).
Phát huy cao nhất trí tuệ trong thảo luận dự thảo văn kiện đại hội
Ban Tổ chức Trung ương đề nghị phát huy cao nhất trí tuệ của các đại biểu trong thảo luận dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp và cấp mình, đồng thời tạo được không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội.
Sức sống mới trên quê hương cách mạng
90 năm trước, hàng ngàn người dân huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) với dũng khí cách mạng đã đứng dậy biểu tình, áp đảo kẻ thù, góp phần khơi dậy truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc, đất nước. Giờ đây, sau nhiều thập kỷ dựng xây, thị xã Ninh Hòa đã chuyển mình mạnh mẽ với sức sống và khí thế mới.
Giá trị thời sự từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã tham dự và chỉ đạo nhiều đại hội và hội nghị quan trọng của Đảng....
Xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
TCCS - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, gìn giữ bản chất và truyền thống tốt đẹp của Đảng, thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Người đã để lại một hệ thống quan điểm, tư tưởng quý báu về công tác xây dựng Đảng hết sức toàn diện, sâu sắc. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục thấm nhuần và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng để xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
Tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị
Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh chỉ đạo nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm phục vụ đại hội đảng cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp.
Đập tan chiêu trò bịa đặt về nhân sự đại hội Đảng
QĐND - Từ trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 12 (khóa XII), đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng của Đảng và việc vận dụng trong tình hình hiện nay
Công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực ...
Phải chăng sở hữu xã hội chủ nghĩa là mục tiêu của xây dựng chủ nghĩa xã hội?
TCCS - Trong một thời gian khá dài, ở các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), trong đó có Việt Nam tồn tại quan điểm coi sở hữu XHCN là mục tiêu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH). Biểu hiện cụ thể của quan điểm này là việc nhanh chóng thiết lập chế độ công hữu với hai hình thức sở hữu: Toàn dân và tập thể gắn liền với mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp...
Quan điểm của Đảng về công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Thực hiện công bằng xã hội là một chủ trương lớn, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện bản chất nhân văn, tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang xây dựng. Việc hoàn thiện quan điểm của Đảng về công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...
Một số vấn đề về phòng, chống tham nhũng thời gian qua
Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng(1) đến nay (tính đến tháng 5-2020), nhất là sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện ráo riết, quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu; phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp giữa phòng ngừa với phát hiện, xử lý, giữa phòng, chống tham nhũng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữa trong nội bộ với ngoài xã hội, giữa trong nước với ngoài nước; thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự.
Chuẩn bị đại hội Đảng theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Từ khi trở về nước năm 1941 đến khi qua đời năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì hai đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (Đại hội II năm 1951 và Đại hội III năm 1960). Đây là hai đại hội có ý nghĩa lịch sử, in đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 5510854