TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  20/07/2018 11:25     |  Lượt xem 268   

Thị ủy Ninh Hòa tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 19/7/2018, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Dự Hội nghị có đồng chí Tào Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy, đồng chí Lê Bá Thuận, Phó Chủ tịch UBND thị xã và đại diện lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị trong thị xã.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) và các nghị quyết, chương trình của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Thị ủy đã ban hành Nghị quyết số 04 ngày 29/9/2011 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 định hướng đến năm 2020, Nghị quyết số 12 ngày 13/3/2017 về Chương trình xây dựng nông thôn mới thị xã Ninh Hòa, giai đoạn 2016 - 2020, gắn với các mục tiêu Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Các cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Sau 10 năm thực hiện, đến nay kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội  (điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu...) ở khu vực nông thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thị xã đã tập trung chỉ đạo đổi mới hình thức tổ chức và phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Chỉ đạo thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn để phát triển nông nghiệp theo hướng cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn. Những mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả đã được phát triển, nhân rộng. Chương trình hợp tác xã, nhóm hộ liên kết sản xuất nông sản sạch (rau quả) với các siêu thị lớn tại Khánh Hòa; các mô hình chăn nuôi nông hộ, chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi trang trại tập trung gắn với xử lý môi trường; mô hình liên kết 04 nhà trong cung ứng thức ăn gia súc đều đã được hình thành và có hướng nhân rộng. Bên cạnh đó đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội.

Những kết quả tích cực trong phát triển nông nghiệp, nông thôn đã tạo nền tảng vững chắc, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Thể hiện rõ 10 năm qua, kinh tế - xã hội của thị xã luôn phát triển bền vững và ổn định, tốc độ tăng trưởng giá trị nông, lâm thủy sản đạt bình quân trên 3,43%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, thu ngân sách tăng cao, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu kết luận hội, đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các Sở, ban ngành của tỉnh đã luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để thị xã thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết TW7 khóa X. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất nông nghiệp; Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đề nghị các đồng chí, nhất là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải luôn chăm lo, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Hội nghị cũng đã khen thưởng cho 14 tập thể và 11 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thị xã.

Hữu Tâm - Thị ủy Ninh Hòa

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 2123811