Đại hội chi bộ phòng nghiên cứu tổng hợp. Ảnh: Anh Đức
 

Thực tiễn cho thấy nơi nào, cấp ủy, tổ chức đảng phát huy tốt tính tích cực, tự giác, tự quản của đảng viên thì nơi đó chất lượng công tác quản lý đảng viên được nâng cao. Ngược lại, nơi nào, cấp ủy, tổ chức đảng phát huy chưa tốt tính tích cực, tự giác, tự quản của đảng viên thì nơi đó chất lượng công tác quản lý đảng viên không cao, nhiều hạn chế. Vì vậy, chỉ trên cơ sở đề cao tính tích cực, tự giác, tự quản của đảng viên thì công tác quản lý đảng viên mới thực sự có kết quả. Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần phát huy được tính tích cực, chủ động trong tự quản lý của từng đảng viên.

Để phát huy tính tích cực tự giác của đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng ở Đảng bộ Văn phòng Bộ Quốc Phòng (BQP) cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Mt là, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cưng giáo dc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm tự giác trong tự quản lý, tự rèn luyện của mỗi đảng viên

Cấp ủy, tổ chức đảng cần bám sát nghị quyết, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của cấp trên, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên đối với việc tự quản lý của đảng viên; tập trung giáo dục làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết phải tự quản lý, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên; làm cho việc tự quản lý, rèn luyện của đảng viên trở thành nhu cầu, thói quen, nền nếp của đảng viên. Từng đảng viên phải ý thức sâu sắc việc tự quản lý tốt không chỉ bảo đảm cho sự trưởng thành, tiến bộ của từng đảng viên, mà còn là cơ sở để xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ chủ trì cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên luôn có nhận thức đúng, có quyết tâm cao, chủ động, tích cực trong tự quản lý, tự giáo dục, rèn luyện của từng đảng viên; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn kịp thời những biểu hiện nhận thức, trách nhiệm lệch lạc của đảng viên đối với việc tự quản, tự rèn luyện.

Thứ hai, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì duy trì và thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp quy định trong quản lý, rèn luyện đảng viên.

Đảng viên đồng thời là quân nhân trong đơn vị chịu sự quản lý của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy bằng Điều lệnh, Điều lệ, các chế độ, quy định của đơn vị. Thực hiện Điều lệnh, điều lệ, các quy định của đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm sự tập trung, thống nhất, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ, nền nếp quy định trong sinh hoạt, công tác, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở Văn phòng BQP là yếu tố trực tiếp để quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; đồng thời là cơ sở để từng đảng viên tự quản lý, giáo dục, rèn luyện. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì nghiêm túc các nền nếp chế độ quy định, tạo điều kiện cho đảng viên nêu cao ý thức tích cực, tự giác, tự quản, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Văn phòng BQP hiện nay.

Ba là, cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt công tác bồi dưỡng; tăng cường kiểm tra; tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên tự giác rèn luyện, tự quản lý.

Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì thường xuyên làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tự quản lý, tự rèn luyện cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Trên cơ sở đánh giá đúng chất lượng đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần xác định chủ trương, biện pháp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đảng viên. Nội dung tập trung bồi dưỡng những kiến thức về xây dựng Đảng; đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn của cơ quan, đơn vị; bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp công tác; kỹ năng tự nắm, dự báo tình hình, tự đánh giá kết quả, chất lượng; xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức bồi dưỡng, nhất là thông qua sinh hoạt, học tập, thông qua hoạt động thực tiễn, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách trong bồi dưỡng tự quản cho đảng viên; tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình mọi mặt để đánh giá đúng chất lượng đội ngũ cán bộ, có biện pháp lãnh đạo kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong tự quản lý, rèn luyện của đảng viên.

Cùng với sự cố gắng nỗ lực, phấn đấu, tự giác rèn luyện của mỗi đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho đảng viên tự quản lý là nội dung, biện pháp rất quan trọng; thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa cá nhân với tổ chức, giữa tổ chức đảng với đảng viên, học tập, sinh hoạt, công tác trong môi trường văn hoá lành mạnh, có nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm các chế độ quy định, nội bộ đoàn kết, thống nhất…Đó là điều kiện rất thuận lợi để mỗi đảng viên tự giác quản lý, rèn luyện trưởng thành. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để đảng viên gắn mình với tổ chức, tự quản lý, giáo dục, tự rèn luyện; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo duy trì đơn vị chấp hành nghiêm luật của Đảng, Pháp luật Nhà nước, kỷ luật của quân đội; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Đảng ủy, chi ủy, chi bộ; tích cực đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn xấu độc của các thế lực thù địch, ảnh hưởng của tiêu cực, các tệ nạn xã hội, những hành vi, thói quen không lành mạnh xâm nhập vào đơn vị, xây dựng môi trường thuận lợi để cho từng đảng viên và đảng viên tự giác biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Văn phòng BQP hiện nay.   

Bốn là, từng đảng viên cần nâng cao nhận thức, tích cực, tự giác biến quá trình quản lý thành quá trình tự quản lý

Đảng viên cần thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và của cấp ủy các cấp về quản lý đảng viên, xây dựng động cơ phấn đấu quản lý, giáo dục, rèn luyện, nhận thức đầy đủ, toàn diện các vấn đề về quản lý đảng viên; xác định nội dung, hình thức, biện pháp tự quản lý, tự rèn luyện; căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ, đảng viên theo quy định; cụ thể hóa nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch của người chỉ huy, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xác định nội dung tự quản lý cho đúng đắn, phù hợp; tập trung những nội dung về hoàn thiện nhân cách, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phương pháp tác phong công tác khoa học của đảng viên, đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng; gắn chặt tự quản lý đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện tiêu chuẩn “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì, bền bỉ rèn luyện, phát huy nội lực, tranh thủ sự ủng hộ của tổ chức của đồng chí, đồng đội để tự quản lý, rèn luyện; thường xuyên tự phê bình để kịp thời có biện pháp phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tự quản lý, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tham mưu, bảo đảm, phục vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng BQP, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

http://dangcongsan.vn