TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  06/12/2018 14:57        

Tổng kết Cụm thi đua các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018

Vừa qua, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng  Bình, Cụm Thi đua số III - Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết Cụm thi đua các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Vụ địa phương II – Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình, lãnh đạo ban tổ chức và các phòng chuyên môn thuộc ban tổ chức của 13 tỉnh ủy, thành ủy khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

 

Lãnh đạo ban tổ chức của 13 tỉnh ủy, thành ủy ký kết giao ước thi đua năm 2019.     

Theo báo cáo tổng kết của Cụm thi đua, năm 2018 toàn Ngành tổ chức của 13 tỉnh, thành ủy đã nỗ lực phấn đấu, chủ động, tích cực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm được giao, cụ thể là: Tiếp tục tham mưu cấp ủy các cấp tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu chuẩn bị triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên theo Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24-9-2018 của Ban Tổ chức Trung ương.

Tham mưu cấp ủy tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện có kết quả các nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động.

Thực hiện Nghị quyết số 39 và Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, triển khai thí điểm áp dụng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Triển khai thực hiện các đề tài, đề án, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, thực hiện các báo cáo, góp ý các dự thảo của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa

nhận bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số III năm 2019.

Hội nghị cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019 và bàn giao Cụm trưởng Cụm thi đua số III năm 2019 cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa đã phát biểu nhận bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số III năm 2019.       

                                                                            Sỹ Thành- VP Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Liên kết banner
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1159725