TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  08/02/2019 08:28     |  Lượt xem 313   

Khánh Hòa đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đồng chí Lê Thanh Quang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đến nay, Khánh Hòa cơ bản gặp nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tiềm ần nhiều rủi ro; kinh tế trong nước vẫn còn nhiều tồn tại, yếu kém. Thêm vào đó, diễn biến bất thường của thiên nhiên, dịch bệnh, nhất là hậu quả nặng nề của bão số 12 gây ra cho tỉnh năm 2017 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp; sự đồng thuận trong Nhân dân, về cơ bản Khánh Hòa thực hiện tích cực và đúng hướng các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra; tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng kinh tế, bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng trên 7,5%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - du lịch, công nghiệp - xây dựng và nông, lâm, thủy sản; các lợi thế, tiềm năng của tỉnh tiếp tục được phát huy, nhất là phát triển du lịch và kinh tế biển, doanh thu du lịch và khách quốc tế đến tỉnh tăng cao qua từng năm; thu ngân sách đạt khá, đảm bảo tự cân đối các khoản chi theo kế hoạch và có đóng góp lớn cho ngân sách Trung ương, đến năm 2017 thu ngân sách đã vượt mốc 20.000 tỷ đồng; hạ tầng kinh tế - xã hội có sự phát triển đáng kể; tốc độ đô thị hóa diễn ra tương đối nhanh; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và hội nhập, nhất là ở khu vực nông thôn và miền núi. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.

Một trong những nguyên nhân quan trọng tạo nên những kết quả trên, là do những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Các công việc, nhiệm vụ đều được các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tương đối đồng bộ và hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và sự chỉ đạo của Trung ương. Một số chủ trương, nhiệm vụ mới hết sức quan trọng do Trung ương triển khai đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, mang lại hiệu quả tích cực, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết của Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp.

Trong công tác chính trị, tư tưởng, Đảng bộ không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp, chú trọng bám sát thực tiễn, đúng định hướng của Trung ương, gắn kết chặt chẽ hơn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, ngày càng đi vào nề nếp, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Các cấp ủy tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những vấn đề nổi cộm, phát sinh trên địa bàn; tổ chức đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, những kết quả đạt được qua hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Cùng với công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được Đảng bộ tỉnh chú trọng triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ thường xuyên được coi trọng; chú ý đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chủ chốt cho nhiệm kỳ tới; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, hoạt động có nhiều đổi mới; thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế, gắn với kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.  

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo kiểm tra đối với một số tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh, hạn chế tiêu cực, tham nhũng xảy ra. Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ cơ sở đến tỉnh từng bước đáp ứng yêu cầu, cơ bản đủ về số lượng và đạt chuẩn theo quy định.

Công tác dân vận của toàn Đảng bộ hơn nữa nhiệm kỳ qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chú trọng đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào hành động cách mạng có hiệu quả. Việc chăm lo và xây dựng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng tốt hơn, góp phần tích cực trong đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, cũng như các âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc để kích động, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc.

Những kết quả đạt được trong hơn nữa nhiệm kỳ qua có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho việc hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, dự báo sẽ có nhiều yếu tố bất lợi, nhất là những diễn biến bất thường của thiên nhiên, dịch bệnh ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao và hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trên cơ sở kết quả đạt được và dự báo về những khó khăn, thách thức, từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Để đạt được vấn đề đó, trước mắt Khánh Hòa tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, nhất là thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt việc phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh./.

Nguồn Tuyengiaokhanhhoa.vn

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1912261