TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  11/03/2019 15:04        

Thành phố Nha Trang - Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt năm 2019

     UBND thành phố Nha Trang vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2019, trong đó xác định rõ 40 nhiệm vụ trọng tâm trên 07 lĩnh vực cải cách hành chính và 07 nhiệm vụ về công tác chỉ đạo, điều hành.

     Theo đó, thành phố đặt ra mục tiêu trong năm 2019, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hạn của từng lĩnh vực đều giảm xuống dưới 3%; số lượng thủ tục hành chính (TTHC) đủ yêu cầu, điều kiện vào cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đạt tỷ lệ 45%. Đồng thời, đạt từ 15% hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 4; có từ 30% trở lên hồ sơ đăng ký kinh doanh được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo, tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính.

 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại UBND thành phố Nha Trang

 

     Mặt khác, thành phố cũng phấn đấu đạt trên 80% ý kiến hài lòng khi thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, phấn đấu cải thiện chỉ số cải cách hành chính của thành phố trong năm 2019.

     Để đạt được mục tiêu nêu trên, trong năm 2019, UBND thành phố Nha Trang đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác CCHC như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đối với các nội dung trọng điểm gồm: cải cách thủ tục hành chính; thủ tục trực tuyến mức độ 3, 4; thủ tục được công bố áp dụng dịch vụ bưu chính công ích; các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp; quy định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác CCHC trong nước và nước ngoài; nâng cao chất lượng khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức.

     Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; gắn nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính; lấy kết quả, hiệu quả cải cách hành chính là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, đảng viên hàng năm, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của các ban Đảng, các cấp ủy Đảng với kiểm tra, giám sát của chính quyền để tạo sự đồng bộ, thống nhất về mặt chỉ đạo, quản lý công tác cải cách hành chính.

Xuân Thỏa - VPTU

 

Liên kết banner
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1313598