TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH
  16/03/2019 16:23        

Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa chú trọng công tác cải cách tổ chức bộ máy và phối hợp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, điều hành

     Trong những năm qua, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa luôn nhận thức công tác cải cách hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cấp ủy, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII.

    Văn phòng Tỉnh ủy đã đề ra một số quy định, quy trình sửa đổi lề lối làm việc của cơ quan phù hợp với quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là trong chế độ báo cáo định kỳ; công tác soạn thảo, thẩm định, duyệt, trình văn bản; quản lý công văn mật, công văn đi, đến; công tác chuẩn bị các cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị... Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai quy trình gửi - nhận và xử lý văn bản đi trên mạng máy tính; ứng dụng phần mềm theo dõi việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, qua đó, từng bước hiện đại hóa công tác văn phòng. Nhờ sự cố gắng phấn đấu nói trên, nhiều năm qua, cơ quan luôn hoàn thành các nhiệm vụ với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, được Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng. Hàng năm, 100% CBCC cơ quan đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

tại Hội nghị triển khai công tác của Văn phòng Tỉnh ủy năm 2019

Trong năm 2018, triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp xây dựng, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kể từ ngày 01/01/2019. Tiếp theo đó, thực hiện Quy định số 07-QĐi/TU, ngày 15/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã sắp xếp tinh gọn bộ máy từ 7 phòng xuống còn 5 phòng trực thuộc (Tổng hợp; Hành chính - Lưu trữ; Quản trị; Tài chính đảng; Cơ yếu - Công nghệ thông tin), giảm 2 trưởng phòng và 4 phó trưởng phòng; xác định rõ nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng; bố trí lại chức danh, nhiệm vụ, phù hợp cho từng CBCC, làm cơ sở để định kỳ đánh giá kết quả công tác.

Với tính chủ động, hiệu quả của bộ máy tổ chức và tinh thần trách nhiệm ngày càng cao của đội ngũ CBCC, chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Tỉnh ủy ngày càng được nâng cao theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Là cơ quan tham mưu trực tiếp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý và tổ chức thực hiện các dự án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015 - 2020, trong năm 2018, với nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh cấp, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành: Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018; Kế hoạch triển khai phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên giao diện Web có tích hợp chữ ký số và giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ; Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa. Gửi, nhận, mã hóa và giải mã các nội dung văn bản truyền tải qua hệ thống cơ yếu theo quy định.

Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu ứng dụng các phần mềm dùng chung trong Mạng thông tin diện rộng Tỉnh ủy, được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy thường xuyên sử dụng hệ thống Mạng TTDR Tỉnh ủy để truy cập, khai thác, gửi nhận văn bản; 100% cán bộ văn thư, lưu trữ sử dụng hệ điều hành tác nghiệp Lotus Notes 8.5, các cơ sở dữ liệu dùng chung để cập nhật, quản lý văn bản trong mạng nội bộ của Đảng. Các cơ sở dữ liệu thường xuyên được cập nhật, khai thác hiệu quả, trong đó: 100% cán bộ sử dụng dịch vụ thư điện tử để trao đổi thông tin trên Mạng TTDR Tỉnh ủy. Hầu hết, các đơn vị triển khai cập nhật, khai thác CSDL Văn kiện Đảng bộ huyện và 01 CSDL Văn kiện Đảng bộ tỉnh; thường xuyên cập nhật Lịch công tác tuần; sử dụng ứng dụng gửi, nhận văn bản (Năm 2018 đã tiếp nhận và chuyển giao 10.376 văn bản, với 444 văn bản gắn chữ ký số và phát hành qua mạng). Từ ngày 01/01/2019, đã triển khai CSDL công văn đi - đến của các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy theo Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách, tham mưu Tỉnh ủy. 100% các đảng ủy xã, phường, thị trấn sử dụng mail công vụ để truy cập khai thác, gửi nhận văn bản điện tử thông thường với các huyện, thị, thành ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã tham mưu xây dựng, triển khai các ứng dụng trên mạng Internet, góp phần khắc phục hạn chế, bất cập trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan Đảng. Trong năm 2018, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử E-Office và phát hành hơn 400 văn bản điện tử, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động của Tỉnh ủy, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian in ấn, phát hành văn bản giấy. Đã phối hợp tham mưu xây dựng và đưa Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy Khánh Hòa vào hoạt động trên Internet từ tháng 02/2018, tạo chuyển biến tích cực trong tuyên truyền và cung cấp thông tin hoạt động của các cấp ủy đảng kịp thời, đa dạng hơn.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo khai trương Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

Trang Thông tin điện tử Tỉnh ủy ngày càng phát triển, bình quân mỗi tháng có hơn 90.000 lượt truy cập và đến nay có gần 01 triệu lượt truy cập. Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp VNPT Khánh Hòa triển khai xây dựng phòng Họp trực tuyến tại Hội trường Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo kết nối đồng bộ, giúp giảm thiểu thời gian và kinh phí tổ chức hội nghị, từng bước hiện đại hóa các hoạt động, góp phần cải cách hành chính trong toàn tỉnh.

 

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập ngày càng sâu hơn với kinh tế thế giới và khu vực, cùng với xu hướng dân chủ hóa đời sống xã hội ngày càng mở rộng, đòi hỏi công tác văn phòng cấp ủy ngày càng phải đổi mới toàn diện, sâu sắc, năng động, sáng tạo. Hiện nay, toàn tỉnh ta đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, do đó, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan là rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm cao mới đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Văn phòng Tỉnh ủy xác định một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện tốt trong thời gian tới như sau:

1. Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2019, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên cơ quan; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động và chú trọng đổi mới lề lối, phương pháp làm việc.

2. Tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan và phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong đội ngũ CBCC, nhân viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và “bứt phá” để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), là năm Du lịch Quốc gia Nha Trang - Khánh Hòa, đồng thời triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn của Trung ương trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai thực hiện tốt Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cho Tỉnh ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh ứng dụng CNTT, góp phần cải cách hành chính trong toàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với các đơn vị, địa phương để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các hoạt động của cấp ủy ngày càng toàn diện, thiết thực, hiệu quả hơn nữa.

 

                                                             Nguyên Lộc - Văn phòng Tỉnh ủy

 

Liên kết banner
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 1313754