TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH   -  MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020
  19/03/2020 14:04     |  Lượt xem 300   

Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo Chuyên đề năm 2020

Huyện Khánh Vĩnh hiện có hơn 39.700 dân với 15 dân tộc anh em sinh sống. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân huyện Khánh Vĩnh đã đoàn kết, nhất tề đứng lên đánh đuổi đế quốc, thực dân, dành chính quyền về tay nhân dân; cùng với quân dân cả nước hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là sự dẫn dắt của đảng bộ cơ sở, tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em càng được gắn bó, thắt chặt, là sức mạnh để chiến thắng đói nghèo, lạc hậu thay vào đó là tư duy đổi mới, sáng tạo, tiến bộ, vươn lên trong của mỗi con người. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất toàn Đảng, toàn quân và toàn dân là sức mạnh để giữ vững sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện đạt thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, nhà nước đề ra.

 

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Nhiều đảng viên cách mạng lão thành có mặt trong dịp huyện Khánh Vĩnh

tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Những năm qua việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã được huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức quán triệt từng chuyên đề đến cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên đã được cung cấp thông tin, nghiên cứu, học tập, đưa nội dung các chuyên đề vào thực tế cuộc sống, làm thay đổi tư tưởng nhận thức, thái độ trong công tác, sinh hoạt. Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” đã và đang được các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ Khánh Vĩnh học tập, nghiên cứu, vận dụng thực tiễn. Trong các buổi sinh hoạt đảng, các tổ chức cơ sở đảng làm rõ những mặt hạn chế còn tồn tại trong nội bộ nhằm loại bỏ và tránh các tư tưởng tiêu cực có nguy cơ phát sinh.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND các cấp và các cơ quan tư pháp huyện. Hoạt động của UBND các cấp có nhiều đổi mới, phong cách, lề lối làm việc, hiệu lực, hiệu quả trong  công tác quản lý, điều hành. Trong đó, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính đã được UBND huyện quyết liệt chỉ đạo các cấp ban ngành, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả, 02 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu bảng xếp hạng CCHC của toàn tỉnh.

Nhờ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đã được các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Trong năm 2019, toàn huyện Khánh Vĩnh đạt tổng diện tích gieo trồng 8.139 ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 5.165 tấn. Thu nhập bình quân đầu người tăng 16,3 triệu đồng/người/năm. Hộ nghèo giảm chỉ còn 32,8%. Đời sống văn hóa tinh thần có chuyển biến rõ nét; xã Sông Cầu hoàn thành 19 tiêu chí Nông thôn mới.

Về công tác xây dựng Đảng, trong năm 2019, huyện Khánh Vĩnh đã phát triển 86 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 79 đồng chí, đưa tổng số đảng viên toàn huyện cuối năm 2019 lên 1.497 đảng viên, sinh hoạt ở 40 tổ chức cơ sở đảng. Giai đoạn 2015-2019, bình quân hàng năm, toàn đảng bộ có trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 87% đảng viên trở lên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Nhiều đảng viên đã thể hiện tính tiền phong gương mẫu, năng động sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, là nhân tố tích cực dẫn dắt phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Già làng Cao Sung, đảng viên lão thành cách mạng thuộc Đảng ủy xã Khánh Nam cho rằng: “Đã là người đảng viên cộng sản thì dù bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào cũng không được chùn bước. Bản thân tôi dù đã tuổi cao sức yếu nhưng vẫn sinh hoạt đảng đều đặn. Là già làng, là đảng viên mình phải gương mẫu thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và vận động bà con các dân tộc nắm bắt, làm theo. Quê hương đổi mới, điện, đường, trường, trạm đã xây dựng đàng hoàng, con cháu học hành đầy đủ, thấy dân làng ấm no, mừng cũng thấy vui mừng chứ !”.

 

Tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc

Xã đoàn Sông Cầu tích cực tham gia khắc phục thiên tai, thắt chặt tình đoàn kết cán bộ, đoàn viên với  nhân dân

 

Khánh Vĩnh là địa bàn miền núi, đời sống của bà con các dân tộc tuy có bước phát triển nhưng tựu chung vẫn còn khoảng cách khá xa so với các huyện đồng bằng. Số hộ nghèo hàng năm tuy có giảm nhưng chưa bền vững, một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế, còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước. Do vậy, đảng ủy các cấp trong huyện cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng, phát huy khối  đại đoàn kết các dân tộc nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội địa phương, nhất là công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cần đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần có sự đoàn kết, nhất trí, tạo sự thống nhất toàn diện, là sức mạnh để đập tan mưu đồ phá hoại chia rẽ khối đại đoàn kết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân; quyết tâm xây dựng Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh. Mặt khác, các cấp ủy đảng luôn sâu sát tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, không để xảy ra việc dân bức xúc, khiếu kiện, mất đoàn kết. Mỗi cơ sở đảng cần tìm ra giải pháp để khắc phục các mặt hạn chế, đặc biệt quan tâm đoàn kết nội bộ đảng, không chia rẽ, bè cánh trong nội bộ.

 

Người dân Khánh Vĩnh thu hoạch lúa

 

Để Chuyên đề năm 2020 trở thành làn sóng thi đua trong toàn Đảng bộ, mỗi tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng để cán bộ, đảng viên thấm nhuần, thay đổi tư tưởng nhận thức, cùng nhau hành động, phấn đấu xây dựng xã hội lành mạnh, tiến bộ, văn minh. Đồng chí Mấu Văn Phi, Phó Bí thư huyện ủy Khánh Vĩnh nhấn mạnh: “Nếu ở đâu có đảng viên tốt thì nhất định ở đó cơ sở đảng sẽ trong sạch, vững mạnh, nhân dân sẽ tin yêu, ủng hộ, nghe theo và làm theo. Do vậy, chúng tôi cần kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, nhất là nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên trong tổ chức đảng cũng như nâng cao vai trò phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là hết sức quan trọng nên cần được thắt chặt. Trong đó, đặc biệt là công tác dân vận, dân vận khéo nhằm cụ thể hóa các các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, bà con các dân tộc. Hàng năm phấn đấu giảm thêm nhiều hộ nghèo và thêm nhiều địa phương đạt chuẩn nông thôn mới”.     

Tin rằng sự đoàn kết nhất trí đoàn kết trong toàn đảng, toàn dân, huyện Khánh Vĩnh sẽ khắc phục những hạn chế; các thế mạnh về chính trị, kinh tế, xã hội sẽ được khai thác, vận dụng sáng tạo, hiệu quả, đưa kinh tế xã hội phát triển ổn định bền vững, góp phần xây dựng Khánh Vĩnh ngày một tiến bộ, văn minh. 

                                               

Đỗ Thị Kim Oanh

Truyền Thanh - Truyền Hình, Trung Tâm Văn hóa, Thông Tin và Thể thao Khánh Vĩnh

 

Liên kết banner
 
 
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 4012784