TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  20/05/2020 17:49     |  Lượt xem 424   

Lựa chọn cán bộ có uy tín để làm công tác mặt trận, đoàn thể

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần chú trọng lựa chọn cán bộ làm công tác vận động quần chúng gương mẫu, có kinh nghiệm, uy tín trong xã hội, trưởng thành từ phong trào quần chúng để làm công tác mặt trận, đoàn thể.

 
 
 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Chiều 19/5, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo Kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu K’ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Quán triệt, triển khai thông báo Kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X (2009-2019), hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, có nhiều nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tăng cường đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện xã hội, sâu sát cơ sở; phối hợp ngày càng hiệu quả với các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, quan tâm lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khơi dậy được động lực trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; kết quả tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân còn một số mặt hạn chế.

Đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW trong tình hình mới, Kết luận số 160-TB/TW, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo, thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở các cấp, các ngành. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các cấp uỷ, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo đồng thuận xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn với kỷ cương, pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại. Phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức cơ sở vững mạnh, hướng trọng tâm hoạt động vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có ý kiến trao đổi nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong giai đoạn hiện nay; chia sẻ, bổ sung một số giải pháp, cách làm nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 62-KL/TW trong tình hình mới.

Hội nghị thông báo Kết luận số 160-TB/TW, ngày 15/1/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức quán triệt, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm; đưa Kết luận số 160-TB/TW đi vào chiều sâu đời sống, có kết quả thực chất và phù hợp với tình hình mới.

“Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương có nhiệm vụ phân tích sâu sắc tình hình số lượng và chất lượng, nhìn thẳng vào thực lực của từng tổ chức bởi hiện nay, các tổ chức chính trị-xã hội đang tập hợp khoảng 50% dân số Việt Nam với gần 48 triệu đoàn viên, hội viên”, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu.

Bên cạnh thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị bảo đảm tính hệ thống, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội từ trung ương đến cơ sở; kiện toàn tổ chức bộ máy; gắn với đổi mới, nâng cao phương thức hoạt động trong thời gian tới.

Liên quan đến công tác cán bộ, Trưởng Ban Dân vận Trung ương yêu cầu tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu về lý luận, năng lực thực tiễn và kỹ năng công tác vận động quần chúng; chú trọng lựa chọn cán bộ có uy tín, kinh nghiệm, trưởng thành từ phong trào quần chúng làm công tác mặt trận, đoàn thể.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định “Không bố trí cán bộ có dư luận không tốt, vi phạm kỷ luật của Đảng làm công tác mặt trận, đoàn thể. Chú trọng lựa chọn cán bộ làm công tác vận động quần chúng gương mẫu, có kinh nghiệm, uy tín trong xã hội, trưởng thành từ phong trào quần chúng để làm công tác mặt trận-đoàn thể, để vận động quần chúng nhân dân”./.

Theo Dangcongsan.vn

http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/lua-chon-can-bo-co-uy-tin-de-lam-cong-tac-mat-tran-doan-the-555176.html

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 6018109