TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  31/07/2020 06:02     |  Lượt xem 576   

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930 - 1-8-2020): Công tác tuyên giáo chủ động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả

Đồng chí Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn 


- Xin đồng chí cho biết những đóng góp nổi bật của ngành Tuyên giáo Khánh Hòa trong các giai đoạn lịch sử cách mạng của Ðảng bộ tỉnh?

 


- Cách đây 90 năm, ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Ðảng Cộng sản Việt Nam phát hành tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1-8”. Tài liệu này khi vừa phát hành đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức bóc lột, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.


Tại Khánh Hòa, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh ra đời từ sớm, cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh. Trong suốt 90 năm qua, công tác tuyên giáo luôn được Đảng bộ tỉnh coi trọng. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đều xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Đảng và phong trào cách mạng của quần chúng ở địa phương để định ra các hình thức tổ chức, cách thức hoạt động phù hợp. Đặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, công tác tuyên giáo đã có những phương thức hoạt động vô cùng độc đáo, góp phần động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Khánh Hòa cùng với quân, dân cả nước chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 1975 đến nay, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, công tác tuyên giáo tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.


Trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, đội ngũ người làm công tác tuyên giáo Khánh Hòa luôn tự hào về những đóng góp lớn lao và cả những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ cán bộ tuyên giáo cho từng trang sử vàng của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa. Ðặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hệ thống tuyên giáo các cấp đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trong việc triển khai các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo và biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh. Công tác tuyên giáo đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.


- Thưa đồng chí, những năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy tính chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu cho cấp ủy và hoạt động tuyên giáo. Xin đồng chí cho biết một số nội dung cụ thể?


- Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xác định cần chủ động, sáng tạo hơn để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy và hoạt động tuyên giáo. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02 về học tập, quán triệt và triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ. Qua đó, đổi mới, nâng cao hơn chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng.


Là cơ quan thường trực tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bên cạnh việc tham mưu kế hoạch học tập, quán triệt, Ban đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cấp ủy địa phương, đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, đặc biệt là trong giai đoạn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiều dự án được triển khai và cũng kéo theo nhiều vấn đề bức xúc cần tập trung chỉ đạo giải quyết. Ban đã kịp thời tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 20 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt, mang lại hiệu quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ban tham mưu BTV Tỉnh ủy tổ chức giao lưu, tọa đàm: “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Bác Hồ với công tác tuyên giáo”. Đây là những hoạt động ý nghĩa, khẳng định giá trị trường tồn của bản Di chúc; đồng thời đánh giá những kết quả của Đảng bộ, nhân dân Khánh Hòa và của ngành Tuyên giáo sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Ban đã chủ động tham mưu BTV Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức, phong cách của cán bộ, công chức”...


Năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu các nhiệm vụ liên quan đến đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Là cơ quan thường trực của Tiểu ban Nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, ban thường xuyên theo dõi, đôn đốc và phối hợp với các đơn vị, định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy về kết quả, tiến độ của Tiểu ban; tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, hướng dẫn việc thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị đã được lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và các bộ, ngành Trung ương để tiếp thu, hoàn chỉnh trình Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, ban tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...


Trong 5 năm gần đây, việc tham mưu tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn đã được thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả, nổi bật là ban đã chủ trì tham mưu tổ chức thành công các cầu truyền hình lớn của tỉnh. Để phục vụ tốt công tác tuyên truyền trong tình hình mới, ban đã sử dụng hiệu quả kênh thông tin trực tuyến và mạng xã hội thông qua Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa và Fanpage “Nha Trang Ngày Mới”, “Tin tức toàn cầu 24/7”, “Khánh Hòa - Xứ trầm Biển yến”,“Nhớ miền Trung”... Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ban chủ động tuyên truyền thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội…


- Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên giáo trong tình hình mới?


- Để nâng cao tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tham mưu và hoạt động tuyên giáo trong thời gian tới, ban tuyên giáo các cấp cần chủ động nắm bắt tình hình để dự báo, đề xuất giúp cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết những vấn đề mới của thực tiễn đời sống xã hội, nhất là các vấn đề trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng; đẩy mạnh sử dụng công nghệ, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động tuyên giáo. Hoạt động tuyên giáo phải bám sát thực tiễn, thực hiện phương châm công tác tuyên giáo hướng về cơ sở; tăng cường đối thoại, tranh luận cởi mở mang tính xây dựng; tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của cuộc sống đặt ra. Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp, thông tin giữa cơ quan tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước để tránh tình trạng công tác tư tưởng đi sau, đứng ngoài các hoạt động của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, phản bác, đấu tranh có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng, nhất là trên không gian mạng, có giải pháp chủ động với mạng xã hội, kịp thời định hướng thông tin chính thống đến người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, trí tuệ, tâm huyết với công việc.


Phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua của ngành Tuyên giáo, đội ngũ cán bộ tuyên giáo Khánh Hòa sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ, thực hiện tốt phương châm “Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt - Đi sát, nghe nhiều, giáo dục sâu”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.


- Xin cảm ơn đồng chí!

 
Theo Báo Khánh Hòa
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.183.361