TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  14/10/2020 10:25     |  Lượt xem 1009   

Nâng cao chất lượng giám sát đối với cán bộ

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp, trong đó có giám sát đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quản lý góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.


Chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót


Thực tiễn hoạt động của Đảng cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra phải gắn với công tác giám sát. Trong công tác giám sát, cần tập trung giám sát đối với cán bộ là cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quản lý, vì đây là đối tượng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

 

Quang cảnh Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 41.

Quang cảnh Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 41.


Xuất phát từ nhiệm vụ đó, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 3.418 đảng viên (có 539 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, chiếm 15,77%). Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát 20 đảng viên; cấp huyện và tương đương giám sát 115 đảng viên; cấp cơ sở và tương đương giám sát 798 đảng viên. UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 1.157 đảng viên (có 788 đảng viên là cấp ủy viên các cấp, chiếm 68,1%). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy giám sát 56 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (có 17 đồng chí Tỉnh ủy viên); UBKT huyện ủy và tương đương giám sát 298 đảng viên. Công tác giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đã góp phần kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ; từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Giám sát có trọng tâm, trọng điểm


Trong tình hình hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thực sự vẫn là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp ủy đảng và UBKT các cấp phải không ngừng đổi mới phương thức hoạt động. Trong đó, phải tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm ngay từ lúc mới manh nha.


Theo ông Trần Ngọc Sanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, để nâng cao chất lượng công tác giám sát, nhất là giám sát đối với cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy cùng cấp quản lý, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu, các cấp ủy viên về công tác giám sát của Đảng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát.


Công tác giám sát phải chủ động, tiến hành một cách thường xuyên, toàn diện; mở rộng phạm vi, nội dung, đối tượng giám sát, tập trung giám sát người đứng đầu tổ chức của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; giám sát những nội dung mới của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nề nếp, những lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; thực hiện đồng bộ việc giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp và giám sát gián tiếp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của cấp ủy và UBKT từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định đối tượng giám sát đến khâu tổ chức thực hiện; tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan; thực hiện giám sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, chú ý các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; chọn thời điểm giám sát để hiệu quả cao. Đồng thời, chủ động kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kết luận giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát; tập trung giám sát cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; gắn công tác giám sát với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kiện toàn UBKT, cơ quan UBKT các cấp, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra, cơ quan UBKT; phát huy tinh thần cải tiến lề lối, phong cách làm việc; nêu cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT và cấp ủy cấp dưới; thực hiện thường xuyên việc trao đổi, cung cấp thông tin, kết hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, UBKT với các tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác giám sát.

Theo Báo Khánh Hòa

https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/nang-cao-chat-luong-giam-sat-doi-voi-can-bo-8188428/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.149.305