TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  30/12/2020 14:22     |  Lượt xem 307   

Văn phòng Tỉnh ủy: Thắt chặt đoàn kết, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Năm 2020 là năm cực kỳ khó khăn, áp lực đối với Văn phòng Tỉnh ủy. Là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với yêu cầu cải tiến mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc… nhất là việc thực hiện quy trình xử lý công việc, công tác chuẩn bị nội dung và thẩm định các đề án, dự án do các ngành, đơn vị tham mưu, trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Trong khi đó, số lượng cán bộ, chuyên viên nói chung và cả lãnh đạo Văn phòng đều thiếu, phải đảm đương triển khai nhiều lĩnh vực, phục vụ cho sự lãnh đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; mặt khác, vừa phải đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác phục vụ chung cho các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy theo Đề án 08-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Trước bối cảnh đó, tập thể cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy đã nỗ lực, dốc toàn tâm toàn sức, không ngừng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành công việc được giao một cách tốt nhất. Nổi bật là, đã đổi mới mạnh mẽ trong công tác tham mưu, xử lý thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện chế độ chuyên viên đối với cán bộ, chuyên viên Phòng tổng hợp và phân công cá nhân lãnh đạo Văn phòng phụ trách riêng từng lĩnh vực; qua đó, đã phát huy được tính chủ động, trách nhiệm trong tham mưu, xử lý công việc hàng ngày của mỗi cán bộ, chuyên viên, đáp ứng yêu cầu nhanh, nhạy, chất lượng và hiệu quả. Trong năm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đã triển khai vận hành phần mềm Hệ thống tác nghiệp điện tử E-Office tại Văn phòng Tỉnh ủy, ứng dụng hiệu quả phần mềm Phòng họp không giấy tại các cuộc họp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giúp đại biểu dự họp chủ động nghiên cứu trước tài liệu và giảm chi phí in ấn, chuyển phát tài liệu tại Văn phòng. Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy luôn chú trọng nâng cao toàn diện chất lượng công tác phục vụ chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Đề án số 08-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy sơ kết phong trào thi đua "Năm Công nghệ", ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác tham mưu

Bằng sự nỗ lực phấn đấu, với tinh thần trách nhiệm cao độ của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy đã vươn lên, xếp loại tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đứng thứ 2 Khối thi đua các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy (Khối I); đơn vị có 06 Chiến sĩ thi đua cơ sở; Công đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đứng thứ 2 Khối thi đua Công đoàn các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, UV dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy trao Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 của Văn phòng Tỉnh ủy

Tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng năm 2020 và Hội nghị cán bộ công chức Văn phòng Tỉnh ủy năm 2021, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chia sẻ khó khăn, thách thức đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Văn phòng Tỉnh ủy trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong năm 2021, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chung, Văn phòng Tỉnh ủy cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, đổi mới mạnh mẽ phương pháp làm việc; chủ động và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, xử lý thông tin, giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt Quy chế và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành khóa XVIII. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc hàng năm của Tỉnh ủy, chương trình công tác tháng, quý, năm của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Quá trình thực hiện cần bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện và kiến nghị bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề phức tạp nảy sinh để chủ động xử lý.

Thứ hai, cùng với việc nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy phải tiếp tục vươn lên, thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu chuyên sâu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở tầm chủ trương, chính sách; cũng như thẩm định quy trình thủ tục, nội dung các đề án do các sở, ngành chắp bút, nhất là đối với những nội dung nhạy cảm cần tham vấn ý kiến của nhiều ngành hoặc các dự án lớn có ảnh hưởng nhiều đến đời sống xã hội..., đảm bảo khi trình ra Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải là sản phẩm cơ bản đạt yêu cầu về chất lượng, hạn chế tình trạng phải chỉnh sửa, trình lại nhiều lần.

Thứ ba, tiếp tục đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa, tiêu chuẩn hóa công tác văn phòng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tham mưu, phục vụ cấp ủy và đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện cải cách hành chính trong Đảng. Trọng tâm là, xây dựng đồng bộ các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng trong giai đoạn hiện nay, đưa mọi hoạt động của văn phòng ngày càng chính quy, nền nếp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, không chỉ ở quy trình xử lý văn bản mà phải toàn diện trên các mặt công tác văn thư - lưu trữ, tài chính, quản trị; tiến tới mở rộng các ứng dụng đến các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy của Văn phòng, đảm bảo tinh gọn, đi đôi với hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác bố trí sắp xếp cán bộ, quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ đảm nhiệm các mảng công việc có tính chuyên sâu, từng bước tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ gắn với yêu cầu về vị trí việc làm. Khuyến khích cá nhân đề xuất, tham mưu ứng dụng sáng kiến cải tiến đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mặt khác, cần tạo mọi điều kiện làm việc và chế độ, chính sách cần thiết, kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích, nỗ lực trong công tác để động viên tinh thần, khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động tại Văn phòng yên tâm cống hiến.

Thứ năm, tích cực tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn, Khối thi đua phát động; đồng thời, tăng cường tổ chức các phong trào thi đua trong nội bộ cơ quan, giữa các phòng, bộ phận, tạo động lực phấn đấu và sự đoàn kết, gắn bó hơn. Các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, đoàn thanh niên) trong cơ quan cần sâu sát, nắm bắt, phản ánh kịp thời, chính xác các vấn đề tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức và người lao động; thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, cũng như có giải pháp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, người lao động cơ quan.

Cuối cùng, trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả sau 02 năm thực hiện Đề án 08-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa các ban tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy với Văn phòng Tỉnh ủy, trong đó quy định cụ thể nội dung, quy trình, cách thức phối hợp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong cách vận hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với từng nội dung công việc.

Bước vào năm 2021 với khí thế mới và quyết tâm cao, với niềm tin vững chắc, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của 90 năm xây dựng và phát triển, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thanh Vân – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.837.020