TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.
  23/03/2021 15:11     |  Lượt xem 209   

Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW, ngày 18/3/2021 và Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Theo Kế hoạch, về nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương sẽ tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến, kết nối với đường truyền của Trung ương. Cấp tỉnh sẽ mở 3 điểm cầu, tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/3/2021; điểm cầu 01 do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, điểm cầu 02 do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, điểm cầu 03 do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Cấp cơ sở, các địa phương, đơn vị đảm bảo điều kiện, tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối với đường truyền của Trung ương. Các đơn vị không tổ chức học trực tuyến, kết nối đường truyền với Trung ương thì tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt bằng hình thức trực tiếp. Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII cho các đối tượng chưa được học tập tại hội nghị trực tuyến toàn quốc bằng các hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/5/20201.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chương trình (hoặc kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải hoàn thành ngay sau Hội nghị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, tiếp tục bổ sung, sửa đổi các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực và hiệu quả. UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh bổ sung, sửa đổi kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp mình đã xây dựng, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực, có lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện theo phương châm “chủ trương một, chương trình mười, hành động một trăm”. Các cấp ủy từ huyện đến cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để bổ sung xây dựng chương trình hành động của tập thể cấp ủy…/.

Link tải toàn văn Kế hoạch tại đây.

CTV Ngọc Minh - VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 8.837.013