Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai
Số kí hiệu 42-CT/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 24/03/2020
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Chỉ thị
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: chỉ-thị-42-tw.pdf

 Văn bản khác