Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 20/3/2020 của Ban Bí thư một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
Số kí hiệu 03-HD/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 20/03/2020
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Hướng dẫn, Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: hd03_baucu.doc

 Văn bản khác