Kết luận của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị
Số kí hiệu 71-KL/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 24/03/2020
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Thông báo
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung

 File đính kèm

 Văn bản khác