Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
Số kí hiệu 02-NQ/TW,
Bắt đầu lấy ý kiến 12/06/2021
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Kết luận
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: nqtw-02.doc

 Văn bản khác