Hướng dẫn số 03-HD/VPTW, ngày 04/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng (thay thế Hướng dẫn 08-HD/VPTW, ngày 16/11/2016)
Số kí hiệu 03-HD/VPTW
Bắt đầu lấy ý kiến 04/06/2021
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Hướng dẫn, Kế hoạch
Cơ quan ban hành Văn phòng Trung ương Đảng
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: hdvp03.signed.pdf

 Văn bản khác