Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số kí hiệu 09-NQ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 28/01/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Nghị quyết
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Nội dung Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 File đính kèm

 Văn bản khác