Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số kí hiệu 30-CTr/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 23/02/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Chương trình
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung

 File đính kèm

 Văn bản khác