Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
Số kí hiệu Kết luận số 35-KL/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 05/05/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Kết luận
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Nội dung Kết luận số 35-KT/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở 

 File đính kèm
Tải tập tin: kltw35.signed.pdf

 Văn bản khác