Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
Số kí hiệu 18-NQ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 16/06/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Nghị quyết
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Nội dung Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

 File đính kèm
Tải tập tin: nq18-hntw5.doc

 Văn bản khác