Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Số kí hiệu 20-NQ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 16/06/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Nghị quyết
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: nq20-hntw5.doc

 Văn bản khác