Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số kí hiệu 21-NQ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 16/06/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Nghị quyết
Cơ quan ban hành Bộ Chính trị
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: nq21-hntw5.doc

 Văn bản khác