Về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số kí hiệu 07-KH/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 17/08/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Hướng dẫn, Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: kh-07.pdf

 Văn bản khác