Quy định về luân chuyển cán bộ
Số kí hiệu 522-QĐ/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 27/06/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung

 File đính kèm

 Văn bản khác