Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Số kí hiệu 18-CT/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 26/10/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Chỉ thị
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

 File đính kèm
Tải tập tin: cttw18.doc

 Văn bản khác