Hướng dẫn số 78-HD/BTGTW ngày 07/11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Số kí hiệu 78-HD/BTGTW
Bắt đầu lấy ý kiến 07/11/2022
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Hướng dẫn, Kế hoạch
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo TW
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: hd-78-btgtw.pdf

 Văn bản khác