Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản
Số kí hiệu 100-QĐ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 28/02/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: 100-qd-bchtw.pdf

 Văn bản khác