Nghị quyết của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
Số kí hiệu 30-NQ/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 23/05/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực Công nghệ
Thể loại Nghị quyết
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

 File đính kèm
Tải tập tin: NQ 30.pdf

 Văn bản khác