Nghị quyết về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số kí hiệu 28-NQ/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 13/02/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Nghị quyết
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 File đính kèm