Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa
Số kí hiệu 07-QC/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 29/05/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy chế
Cơ quan ban hành Nơi ban hành khác
Nội dung QUY CHẾ bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

 File đính kèm