Quy định luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng
Số kí hiệu 110-QĐ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 06/07/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung Quy định luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

 File đính kèm