Về thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương
Số kí hiệu 113-QĐ/TW
Bắt đầu lấy ý kiến 10/07/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Quy định
Cơ quan ban hành Ban Bí thư
Nội dung

 File đính kèm
Tải tập tin: QD-113.pdf