Về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2030
Số kí hiệu 19-CT/TU
Bắt đầu lấy ý kiến 22/08/2023
Kết thúc lấy ý kiến Không giới hạn
Lĩnh vực
Thể loại Chỉ thị
Cơ quan ban hành Tỉnh ủy Khánh Hòa
Nội dung Chỉ thị của BTVTU về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 - 2030

 File đính kèm