NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930-16/7/2021) - TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. 
Thông tin xây dựng Đảng
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021):Mốc son lịch sử chói lọi của dân tộc Việt Nam
Chúng ta đang sống trong những ngày Tháng Tám. Những ngày lịch sử vẻ vang này là một mốc son chói lọi trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tinh thần bất diệt của những ngày vẻ vang đó luôn luôn cổ vũ, động viên chúng ta vượt lên mọi khó khăn thách thức để tiến lên phía trước.
Đức và Tài của người cán bộ và việc trọng dụng tài năng để thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng
Đức và tài có quan hệ biện chứng với nhau trong nhân cách của người cán bộ cách mạng. Trong đó, đức phải được đặt lên hàng đầu. Đức không chỉ là chính trị mà còn là khoa học và văn hóa. Còn tài thể hiện ở cái trí, cái tầm gắn chặt với cái tâm.
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2021): Phát huy sức mạnh công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Trong suốt chặng đường đấu tranh vinh quang của Đảng, bất cứ giai đoạn cách mạng nào công tác tuyên giáo cũng luôn là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa....
Viết tiếp trang sử vàng ngành Tuyên giáo
Lịch sử công tác Tuyên giáo gắn liền với lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngành Tuyên giáo là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị của Đảng cầm quyền, đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Khánh Hòa
Hội đồng nhân dân (HĐND) là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trúng cử đại biểu HĐND các cấp là một vinh dự lớn đối với mỗi đại biểu nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân.
Khánh Hòa: Thực hiện tốt công tác dân số trong tình hình mới
Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trong tình hình mới. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu, kế hoạch về DS - KHHGĐ đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh quan tâm xây dựng và củng cố khối đoàn kết các dân tộc
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp cách mạng chung của đất nước. Vì vậy, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn quan tâm đến vấn đề xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc nói chung và xây dựng khối đoàn kết các dân tộc thiểu số nói riêng.
Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong tình hình mới hiện nay
Công tác tư tưởng, lý luận là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là mặt công tác thường xuyên, quan trọng của Đảng. Để lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng, đòi hỏi Đảng phải không ngừng đổi mới, phát triển, hoàn thiện hệ thống lý luận, gắn lý luận với thực tiễn, nhất là trong bối cảnh hiện nay.
Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng...
Đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Công tác tuyên truyền (CTTT) là một vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đổi mới CTTT đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là tính tất yếu khách quan, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Huyện Khánh Vĩnh: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
Bảo đảm an toàn thực phẩm được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những lĩnh vực hết sức quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với vấn đề an toàn thực phẩm...
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16-7-1930 – 16-7-2021) Một dấu son sáng ngời
Ngày 16-7-1930, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy lâm thời Khánh Hòa, cuộc biểu tình của nhân dân huyện Tân Định (thị xã Ninh Hòa ngày nay) đã giành được thắng lợi, mở ra thời kỳ đấu tranh mới của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa.
Nhiều hoạt động nổi bật về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh về an toàn thực phẩm đã có sự chuyển biến mạnh mẽ...
Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ta tại các kỳ Đại hội Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những mục tiêu, biện pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng này.
Hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới*
Ngày 5-7-2021, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu

 

Liên kết banner
 
 
 
Video Clip
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 10.596.235