ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  21/06/2021 16:15     |  Lượt xem 496   

Công tác thể dục, thể thao góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành Trung tâm phát triển năng động khu vực Nam Trung bộ

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”, công tác thể dục, thể thao ở Khánh Hòa đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào quá trình hình thành con người có sức khỏe, bản lĩnh, trí tuệ thực hiện tốt các nhiệm vụ phảt triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh thời kỳ đổi mới.

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá hoạt động thể dục, thể thao có nhiều tiến bộ, đạt được kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế- xã hội của Đảng bộ tỉnh đề ra. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển sâu rộng, tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 35,5% dân số; có 36,2% hộ gia đình đạt tiêu chí Gia đình thể thao.

Từ khi có Nghị quyết 08-NQ/TW, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, người dân trong tỉnh đã có chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm đối với sự nghiệp thể dục, thể thao; quan tâm và tăng cường chỉ đạo phát triển thể dục, thể thao tại địa phương; đưa các chỉ tiêu phát triển thể dục, thể thao vào nghị quyết, chương trình hành động và thi đua hàng năm vì mục tiêu tăng cường sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo động lực mới cho phát triển thể dục, thể thao trong tỉnh. Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng được mở rộng và chất lượng được nâng cao từ cấp tỉnh đến cơ sở, như: năm 2011, tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 27,03% trên tổng số dân và đạt tỷ lệ 25,35% số gia đình tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì đến cuối năm 2020, tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 35,5% trên tổng số dân và đạt tỷ lệ 36,2% trên tổng số hộ gia đình được công nhận gia đình thể thao trong toàn tỉnh (tăng 10,85%).

Công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học được chú trọng, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong giảng dạy nội khóa và hoạt động ngoại khóa. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục - đào tạo có đủ cán bộ phụ trách, giáo viên có chuyên môn giáo dục thể chất đúng quy định. Số lượng giáo viên giáo dục thể chất đạt “chuẩn”, “trên chuẩn” tăng theo mỗi năm học, kết quả có 285/784 (đạt 36,35%) giáo viên giáo dục thể chất được đào tạo và chứng nhận đủ điều kiện dạy bơi trong nhà trường. Có 50% tổng số trường học có câu lạc bộ thể dục, thể thao. Toàn tỉnh có 16 trường được lắp đặt hồ bơi bằng bạt theo Đề án, với 1.764 học sinh cấp tiểu học và THCS tham gia học bơi, trong đó có 1.551 học sinh biết bơi, đạt tỷ lệ 87,93%...

Phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang và công nhân viên chức được nâng lên; chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thể dục thể thao, hướng dẫn viên, trọng tài thể thao được nâng cao. Hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thể lực trong lực lượng vũ trang tỉnh phát triển đa dạng, thu hút nhiều cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tham gia; đã thành lập các Câu lạc bộ Võ thuật, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ về chuyên môn.

Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa đã quan tâm đến phát triển thể thao thành tích cao, thực hiện rà soát, đánh giá và xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển thể dục, thể thao tỉnh đến năm 2020, xác định đầu tư phát triển các môn thể thao trọng điểm. Toàn tỉnh, đã tuyển chọn và đào tạo, huấn luyện 566 vận động viên, trong đó 158 vận động viên nghiệp dư của 22 đội tuyển. Mỗi năm, tham gia trên 70 giải thể thao cấp quốc gia, quốc tế và đạt gần 300 bộ huy chương các loại, trên 50 vận động viên phong cấp I quốc gia, 30 vận động viên cấp kiện tướng quốc gia, có từ 10 đến 15 huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tham gia vào các đội tuyển quốc gia, tập trung vào các môn: điền kinh, taekwondo, bóng chuyền, bóng bàn; đào tạo được gần 300 huấn luyện viên thể thao thành tích cao cấp tỉnh, 50 trọng tài thể thao thành tích cao cấp quốc gia, quốc tế.

Đối với công tác xã hội hóa thể thao, tỉnh đã có chính sách thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia xây dựng các công trình, sân tập luyện… thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Đến nay, đã xây dựng, phát triển hoạt động của 15 liên đoàn, hội, câu lạc bộ thể thao cấp tỉnh, so với năm 2011 tăng 46,67%, đây là những nhân tố xây dựng và phát triển phong trào thể dục thể thao Khánh Hòa trong thời gian qua.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã xác định việc phát triển sự nghiệp thể dục thể thao là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Phong trào thể dục, thể thao Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả tích cực, hoạt động thể dục thể thao của địa phương gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày được nâng lên, đã thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng bền vững đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Một số hoạt động trong Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Khánh Hòa năm học 2020-2021

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thể dục, thể thao Khánh Hòa phát triển chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; thể dục, thể thao quần chúng phát triển chưa sâu rộng nhất là ở các huyện miền núi, vùng xa, vùng cao và vùng khó khăn; nội dung hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho học sinh chưa hấp dẫn, lôi cuốn; kinh phí đầu tư các dự án, công trình còn thấp; cơ chế chính sách xã hội hóa thể thao chưa đồng bộ, chưa huy động tổng thể các nguồn lực để phát triển; Tỉnh chưa xây dựng được hệ thống tuyển chọn vận động viên cấp cơ sở cho thể thao thành tích cao; chưa có Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ thể dục thể thao…

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tập trung xây dựng tỉnh Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, trở thành trung tâm kinh tế - du lịch, khoa học và công nghệ, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển, kinh tế du lịch và chăm sóc sức khỏe nhân dân cùng vùng duyên hải Nam Trung bộ, Tây nguyên và của cả nước, trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa xác định một số nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động với công tác thể dục thể thao với việc giữ gìn và nâng cao sức khỏe nhân dân, nâng cao tầm vóc và thể lực con người Khánh Hòa.

Hai là, đổi mới công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao, nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành một số nghị quyết về chế độ, chính sách về thể dục thể thao; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thể dục thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên ngành thể dục thể thao.

Ba là, đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao; gắn kết phát triển thể dục, thể thao với phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình thể dục, thể thao đối với một số môn thành tích cao, các giải đấu thể thao quần chúng…Ưu tiên bố trí đủ quỹ đất, phù hợp cho các công trình thể dục thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở; gắn quy hoạch diện tích đất thể dục thể thao trong quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Xây dựng lực lượng vận động viên chất lượng cao; khuyến khích phát triển các Câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.

Bốn là, đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất, phát huy năng lực đội ngũ giáo viên thể dục; đa dạng các chương trình ngoại khóa, phát triển mạnh các hoạt động thể thao của học sinh; tăng cường đầu tư xây dựng, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường. Gắn phát triển phong trào thể dục, thể thao với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên toàn tỉnh.

                                                    CTV Hải Vân, BTG Tỉnh ủy

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.256.669