ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  27/07/2021 08:47     |  Lượt xem 4560   

Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung và phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2020[1].

Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết, đánh giá và khẳng định về: Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Kiên định nền tảng, tư tưởng của Đảng, đường lối đổi mới và các nguyên tắc xây dựng Đảng. Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp từng bước được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường; công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực; nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được chú trọng, đổi mới góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tư duy lý luận của Đảng có bước phát triển. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa”. Việc triển khai Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

  Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được chúng ta cũng còn nhiều hạn chế, khuyết điểm: Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ chưa kịp thời[2]. Từ những nhận định trên, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng gian đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa’’ trong nội bộ.[3] Như vậy, Đảng ta khẳng định những quan điểm sai trái, thù địch là một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, mà bản chất là nhằm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng làm nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa.

Chúng ráo riết đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, mạng internet và địa chỉ truyền thông nước ngoài để tán phát tài liệu tuyên truyền quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc, vu cáo, gieo rắc thông tin xấu, độc hại hòng làm nhiễu loạn đời sống văn hóa, tinh thần của xã hội, làm nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối của Đảng, cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách có hiệu quả, một trong những vấn đề cơ bản là phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là đòi hỏi khách quan, yêu cầu có tính nguyên tắc và có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp đổi mới cũng như việc hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới, thực hiện nghiêm nguyên tắc, tổ chức và hoạt động của Đảng. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, đổi mới công tác tư tưởng, lý luận.

Nghị quyết đại hội XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả[4]. Chúng ta khẳng định rằng, khi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân trong xã hội có sự giác ngộ sâu sắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, quán triệt đường lối, quan điểm của Nhà nước, thì không chỉ mỗi người dân mà toàn xã hội sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trong việc nâng cao khả năng “tự bảo vệ”, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng ngoại lai đi ngược lý tưởng xã hội, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch. Điều này cũng đã được Nghị quyết Đại hội XIII xác định: “Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đổi mới căn bản chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo phương châm khoa học, thực tiễn, sáng tạo và hiện đại; đưa việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cấp chiến lược đi vào nền nếp, nhất quán từ trung ương đến cơ sở, phù hợp với từng đối tượng, chú trọng chất lượng, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương”. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, co hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ cho các em học sinh các dân tộc tại Trường Trung học phổ thông Mường Nhé (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên)_Nguồn: vietnamplus.vn

 

Ba là, chủ động ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh.

Một trong những biện pháp quan trọng trong đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, bóp méo sự thật là chủ động nghiên cứu dự báo, sớm phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn việc tuyên truyền, tán phát các thông tin, tài liệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng[5]. Cùng với việc sớm phát hiện để ngăn chặn, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là ban chỉ đạo 94 về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cơ quan, đơn vị nhất là cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, các học viện, nhà trường, các lực lượng nòng cốt ở các ban, bộ, ngành và địa phương trong đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo đảm các hoạt động đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận theo đúng định hướng của Đảng, chặt chẽ về nguyên tắc, vững vàng về quan điểm chính trị, sâu sắc về lý luận khoa học, sắc bén trong phương pháp và đạt hiệu quả cao. Đồng thời huy động lực lượng rộng rãi trong nhân dân, các dân tộc, tôn giáo đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, sai trái thù địch, nhằm bảo vệ lẽ phải, chân lý, thực hiện sự tiến bộ xã hội.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cơ hội để các thế lực thù địch đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình” chống phá nước ta trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Các quan điểm sai trái, thù địch sẽ gây tác hại trong xã hội, trong đó thúc đẩy sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, lối sống và có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì vậy đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” nói chung và đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch nói riêng phải gắn với việc đẩy mạnh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là nhiệm vụ quan trọng cần phải được đẩy mạnh, tiến hành thường xuyên, liên tục.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”[6]. Như vậy, đấu tranh chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch luôn được Đảng, Nhà nước, nhân dân và xã hội ta đặc biệt quan tâm. Đại hội XIII của Đảng xác định đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

                         

 

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb, Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021.

3. Hội đồng Lý luận Trung ương, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb, Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021.

4. Hội đồng Lý luận Trung ương, những điểm mới trong các Văn kiện đại hội XIII của Đảng, Nxb, Chính trị quốc gia Sự thật, H, 2021.


[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb, Chính trị quốc gia sự thật,  tr.58

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb, Chính trị quốc gia sự thật,  tr.74, 91.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb, Chính trị quốc gia sự thật,  tr.180, 182.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2, Nxb, Chính trị quốc gia sự thật,  tr.233.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb, Chính trị quốc gia sự thật,  tr.41.

[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb, Chính trị quốc gia sự thật,  tr.183.

CTV Vương Đức Thương, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng          

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.381.212