MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  12/10/2021 19:23     |  Lượt xem 6154   

Thông báo tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng

Link tải toàn văn Thông báo số 06-TB/HĐTD

* Các tài liệu ôn tập tuyển dụng

1. Chuyên đề 1 : Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.

2. Chuyên đề 2:  Những vấn đề cơ bản về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Chuyên đề 3: Công chức, công vụ

3.1. Luật cán bộ công chức

3.2. Luật Viên chức

3.3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

4. Chuyên đề 4: Thể loại, thẩm quyền và thể thức văn bản của Đảng

4.1. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

4.2. Hướng dẫn số 22-HD/VPTW, ngày 22/3/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng;

4.3. Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng;

4.4. Quyết định số 223-QĐ/TW, ngày 06/03/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

 

BBT Website.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.889.889