ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  02/11/2021 23:58     |  Lượt xem 1631   

Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

          Thời gian qua, công tác dân vận chính quyền đã được các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tập trung thực hiện theo hướng tăng cường hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức; đồng thời, tập trung rà soát, xây dựng, ban hành những quy định nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp thực tiễn nhằm phục vụ người dân… Qua đó, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh cũng như tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

          Để triển khai thực hiện, UBND huyện Khánh Vĩnh đã cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan nhà nước các cấp”; chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền các cấp”; đồng thời cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, tăng cường công tác giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ công chức, viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm trước công việc và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

          Nhờ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, nhiều vấn đề quan trọng, tác động đến định hướng phát triển của địa phương đều được thảo luận, bàn bạc dân chủ rộng rãi, công khai theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tuân thủ quy chế làm việc; tổ chức các cuộc họp, giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý và 6 tháng để kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao… Bên cạnh đó, triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, chức, viên chức thông qua việc đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ hàng năm, qua đó, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ, tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân có sự chuyển biến rõ nét; tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà cho nhân dân giảm xuống rõ rệt.

          Trong công tác cải cách hành chính, việc gắn công tác dân vận với cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm. Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và chuyển đổi sang ISO 9001:2015 được thực hiện khá hiệu quả, hầu hết các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, kịp thời tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện… góp phần tạo sự thông thoáng và rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, tổ chức; hạn chế tình trạng sách nhiễu cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra đánh giá hàng năm, đa số cán bộ, công chức, viên chức bộ phận hành chính “một cửa” ở các địa phương đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chính quyền các địa phương trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh quan tâm thực hiện

          Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện cũng được thực hiện nghiêm túc. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Qua công tác tiếp công dân, đã xử lý kịp thời nội dung khiếu nại, phản ánh, trả lời của công dân theo đúng quy định của pháp luật, từ đó phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp cũng như nêu cao trách nhiệm của các cơ quan công quyền trong giải quyết các khiếu nại, kiến nghị chính đáng của người dân, tạo được lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã tiếp nhận 76 đơn thư (03 khiếu nại, 03 tố cáo, 04 tranh chấp, 67 kiến nghị, phản ánh). Trong đó có 70 đơn thuộc thẩm quyền, 03 đơn không thuộc thẩm quyền (gồm 03 khiếu nại, 67 kiến nghị, phản ánh) và không có đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang; đã giải quyết 64/70 đơn, đạt tỷ lệ 91,5%.  

          Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh cũng được chính quyền các cấp quan tâm và thực hiện khá hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã phát huy được tính chủ động, ý thức trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tích cực phối hợp với các ngành chức năng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của quá trình giám sát; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của đối tượng được giám sát để đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp… Từ đó, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

          Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, huyện Khánh Vĩnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác dân vận; trong đó trọng tâm là Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Kế hoạch số 20-KH/HU, ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Kế hoạch số: 405/KH-UBND, ngày 26/02/2021 của UBND huyện về công tác dân vận trong hệ thống chính trị năm 2021. Đồng thời, đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực và hiệu quả gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở từng địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng công khai, minh bạch. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước để kịp thời biểu dương khen thưởng những cơ quan, đơn vị thực hiện có kết quả, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, lợi dụng chức vụ quyền hạn xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của Nhân dân.      

 

CTV Duy Hải – BTGHU Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.575.804