ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  23/11/2021 17:47     |  Lượt xem 2422   

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, cũng như vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên

         Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 15 đảng bộ trực thuộc (trong đó có 02 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy); 686 tổ chức cơ sở đảng (259 đảng bộ cơ sở, 427 chi bộ cơ sở); 13 đảng bộ bộ phận và 2.538 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên thời điểm báo cáo là 45.239 đồng chí. Toàn tỉnh có 968 thôn, tổ dân phố đều có chi bộ độc lập.

        Thời gian qua, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiên tai, bão lụt gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản; đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, những sai phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đã ảnh hưởng mọi mặt đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, mặt trái của cơ chế thị trường đã ảnh hưởng đến nhận thức, suy nghĩ, hành động, ý chí quyết tâm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Song Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng... trong đó, ưu tiên đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội, đạt được những kết quả quan trọng. Văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các cơ quan trong hệ thống chính trị luôn được củng cố; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao.

 

Nha Trang rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: VĂN THÀNH CHÂU. Nguồn Báo Khánh Hòa

 

Công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là từ khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU, ngày 04/3/2008 để chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên; tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 02/5/2008 thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Thực hiện thống nhất các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhiều TCCSĐ giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển đảng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ được quan tâm. Điểm nổi bật là, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, thành lập các chi bộ ở thôn, tổ dân phố, các đơn vị trực thuộc cơ sở được các cấp ủy, chi bộ quan tâm chú trọng và có nhiều tiến bộ. Tình trạng doanh nghiệp, trường học,…"trắng" đảng viên đã từng bước được khắc phục. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã thành lập được đảng bộ cơ sở; 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ độc lập, hoàn thành mục tiêu Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 02/5/2008 của Tỉnh ủy đề ra. Chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là tính tiên phong, gương mẫu, vai trò đầu tàu ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải thẳng thắn nhìn nhận và nghiêm túc khắc phục, đó là: chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ chưa đảm bảo theo yêu cầu; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn biểu hiện hình thức, chủ quan, đại khái, qua loa. Việc nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở một số nơi còn lúng túng. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên gặp nhiều khó khăn; nhiều đơn vị kinh tế tư nhân chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng; nhiều địa phương chưa thành lập được chi bộ trường học, trạm y tế độc lập. Việc quản lý cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ theo dõi, bám sát địa bàn, bám sát các hộ dân ở một số nơi chưa hiệu quả, thiết thực.

Thực tiễn cho thấy, việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên hội đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, luôn là mục tiêu trọng yếu, hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại; đồng thời tiếp tục phát huy mạnh mẽ, bền vững những kết quả đạt được trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, các cấp ủy, các ngành cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, cũng như vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên.

 Trước mắt, tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu tạo sự chuyển biến thực sự đồng bộ, tích cực về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức trong toàn Đảng bộ.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng được đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và cán bộ, công chức, hướng vào xây dựng phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở, với tinh thần thượng tôn pháp luật, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo hướng sâu sát, thiết thực, rõ việc, rõ người. Gắn phân công, giao việc cho tổ chức, cá nhân với đánh giá, kiểm điểm, để kịp thời biểu dương mặt tích cực, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục.

Thứ ba, thường xuyên rà soát, đổi mới, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên theo hướng tinh gọn, chuẩn hóa và tinh thông. Trong đó, đặc biệt quan tâm công tác bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy về kỹ năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương; chủ động chỉ đạo xử lý kiên quyết, dứt điểm và hiệu quả các vấn đề tồn tại, bức xúc, cũng như những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố, trường học, trạm y tế, đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, quan tâm bồi dưỡng và kết nạp quần chúng ưu tú là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng, phó các đoàn thể, những nhân tố tích cực trong lực lượng dân quân, dự bị động viên, những quần chúng gương mẫu thực hiện tốt các phong trào, nhiệm vụ của địa phương, cơ sở... Bên cạnh đó, cần mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đi đôi với, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình, nhất là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Thực hiện công khai kết quả kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, nhất là những trường hợp suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực và hiệu quả công tác, có nhiều dư luận xấu.

Tiếp tục phát huy cao độ, hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên trong công tác và cuộc sống.

CTV Thanh Bình, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.593.684