HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  02/01/2022 16:50     |  Lượt xem 5497   

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Ngày 24/12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Mục tiêu của Quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ là nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Theo đó, nội dung bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thực hiện theo Quyết định số 1238-QĐ/HVCTQG, ngày 31/3/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Khung chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý (đối tượng 3); Quyết định số 1979-QĐ/HVCTQG, ngày 19/5/2021 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý (đối tượng 4); Những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng… nổi bật ở địa phương, cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở; các chương trình kinh tế - xã hội, vùng kinh tế động lực; Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu về nội dung chương trình bồi dưỡng bảo đảm cập nhật kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng loại đối tượng ở từng vị trí công tác; phù hợp tình hình mới và yêu cầu cụ thể của từng lĩnh vực, địa phương, vùng, miền; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ; Bồi dưỡng cập nhật kiến thức phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ; Bảo đảm sự phân công, phân cấp và phối hợp trong tổ chức, quản lý công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thời gian bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ 4 - 5 ngày/năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và cán bộ trong công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ở cấp tỉnh hằng năm; lập danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để cử đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hằng năm trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt; Hằng năm phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc đối tượng 3; Tham gia quản lý, theo dõi các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ở cấp tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy định hướng nội dung các chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (phần thực tiễn của địa phương) dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định nội dung chương trình trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập dự toán kinh phí tổ chức mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm, trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt thực hiện. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch và kinh phí mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 3, 4 hằng năm; Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc đối tượng 3 hằng năm và mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc đối tượng 4 hằng năm. Bảo đảm đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có đủ năng lực và trình độ chuyên môn tham gia công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tại các lớp dành cho cán bộ thuộc đối tượng 4; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ nội dung, yêu cầu của Quy định này, định hướng nội dung chương trình của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình, nhiệm vụ chính trị hằng năm và dài hạn của tỉnh để tổ chức biên soạn tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức (phần nội dung thực tiễn địa phương) dành cho đối tượng 4; Tham mưu mời các chuyên gia của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan Trung ương tham gia báo cáo tại các lớp dành cho cán bộ thuộc đối tượng 3; Quản lý và tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo kế hoạch. Các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ báo cáo nhu cầu, kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc phạm vi quản lý cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh kiểm tra, theo dõi cán bộ được cử tham dự các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức; Tạo điều kiện để cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định.

Cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức được cơ quan quản lý bố trí thời gian tham dự; thực hiện nghiêm các quy định và chịu sự quản lý của các cơ quan tổ chức lớp trong thời gian học; phải xác định rõ mục tiêu, động cơ học tập; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác học tập.

Quy định này được phổ biến đến các chi bộ, đảng bộ trong toàn tỉnh.

Link tải toàn văn Quy định!

 

CTV Ngọc Minh, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.767.251