ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  08/01/2022 16:20     |  Lượt xem 644   

Một số kết quả về thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

Vượt lên những khó khăn, tác động bất lợi của dịch bệnh COVID-19, việc triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Hoạt động nghiên cứu và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng đến tính ứng dụng, hiệu quả, đạt được những kết quả tích cực. Các chương trình, đề tài khoa học, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở đã bám sát, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tập trung tăng cường triển khai các nhiệm vụ

Trong năm 2021, đối với nhiệm vụ KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai: Sở KH&CN đã tổ chức các Hội đồng KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn, xét duyệt 14 đề tài KH&CN cấp tỉnh (01 nhiệm vụ xin dời qua năm 2022, 01 đề tài tuyển chọn không có hồ sơ đăng ký), tổ chức thẩm định kinh phí và phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện 13 đề tài; đối với nhiệm vụ KH&CN được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai trong kế hoạch 2020: Sở KH&CN tiếp tục tổ chức tuyển chọn, xét duyệt và thẩm định kinh phí, phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện 12 đề tài. Các chương trình, đề tài, dự án khoa học, đặc biệt là các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cơ sở đã bám sát và phục vụ có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đảm bảo chất lượng và tiến độ; công tác bàn giao kết quả nhiệm vụ KH&CN cho các đơn vị và địa phương nhanh chóng, tạo thuận lợi và góp phần đưa KH&CN vào đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh; chú trọng, quan tâm công tác theo dõi, báo cáo ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, nhà nước đã nghiệm thu nghiệm thu năm 2020-2021 và bàn giao cho các đơn vị triển khai, ứng dụng: tính đến nay đã có 16 nhiệm vụ đã gửi báo cáo ứng dụng kết quả về Sở KH&CN để tổng hợp, trong đó lĩnh vực Khoa học kỹ thuật và Công nghệ (KHKTCN) có 5 nhiệm vụ, Khoa học Nông nghiệp (KHNN): 4 nhiệm vụ, Khoa học Y dược (KHYD): 01 nhiệm vụ và Khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) có 02 nhiệm vụ; chủ động rà soát, đề xuất UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ dừng và gia hạn thực hiện theo thẩm quyền đối với nội dung của đề tài, dự án không phù hợp với thực tiễn; đối với các đề tài, nhiệm vụ KH&CN, đã chủ động theo dõi, đôn đốc, chấn chỉnh theo thời gian thực hiện, tổ chức thanh quyết toán và tham mưu giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả theo đúng quy định.

Góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Một số kết quả nhiệm vụ đã đưa vào ứng dụng và có tính lan tỏa rộng thể hiện tính hiệu quả, tác động tích cực lâu dài thông qua việc góp phần làm biến đổi cơ cấu của ngành, đối tượng sản xuất chủ lực của địa phương; hình thành ngành, nghề sản xuất, nuôi mới tại địa phương (đối với một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp) như: Nghiên cứu quy trình sản xuất giống cá mú lai giữa cá mú cọp cái và cá mú nghệ đực tại Khánh Hòa (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III); góp phần tạo nên sản phẩm mới và đưa vào sản xuất đại trà quy mô lớn theo quy trình công nghệ được nghiên cứu, chuyển giao giúp tăng năng suất và lợi nhuận cho Doanh nghiệp (đối với các nhiệm vụ do doanh nghiệp chủ trì) như: Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm mỹ phẩm từ dịch chiết yến sào Khánh Hòa (Công ty CP NGK Sanest Khánh Hòa); hoặc trực tiếp nâng cao sức khỏe và chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (đối với các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa học Y dược).

Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng nhóm thực hiện đề tài Nguồn ảnh. sanestkhanhhoa.com.vn

Một số nhiệm vụ được nghiệm thu đã góp phần cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, luận cứ khoa học để tham mưu ban hành cơ chế chính sách, quy trình, quy phạm, văn bản pháp luật, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, việc hoạch định chính sách của tỉnh, hoạt động giảng dạy, đào tạo… trên lĩnh vực y tế, du lịch: Thực trạng và giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Trường Đại học Tài chính - Marketing); Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa (Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội - Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam), Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Khánh Hòa (Trường Đại học Khánh Hòa)…

Thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả, vai trò, tính ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN như Đại hội XIII xác định: “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ Khoa học, công nghệ”; là một trong 04 đột quá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo” mà Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, hoạt động KH&CN cần thực hiện một số nhóm nhiệm vụ sau:

(1) Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lựa chọn các nhiệm vụ KH&CN phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, góp phần giải quyết những khó khăn trong sản xuất, đời sống của Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

(2) Tăng cường theo dõi hiệu quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sau nghiệm thu; chú trọng công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý KH&CN cấp cơ sở theo các chương trình của Bộ KH&CN, Sở KH&CN tổ chức.

(3) Tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp, về vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của hoạt động KH&CN cấp cơ sở; Tổ chức tốt việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống để tạo ra sản phẩm mới, ngành nghề mới.

(4) Tích cực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện các dự án: hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; nâng cao năng suất, chất lượng; tạo lập, quản lý và phát triển các nhãn hiệu hàng hóa, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN tại các địa phương, đơn vị.

 

CTV Hải Quang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.781.075