HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  22/02/2022 12:49     |  Lượt xem 3855   

Hội nhập quốc tế về Khoa học và Công nghệ: Đòn  bẩy quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội

Là một hoạt động quan trọng trong kinh tế đối ngoại, Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ (KH&CN) có ý nghĩa tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta trong giai đoạn hiện nay, qua đó các kỹ thuật, công nghệ mới có điều kiện du nhập vào nước ta, du nhập vào Khánh Hòa, đồng thời có cơ hội lựa chọn kỹ thuật, công nghệ tiên tiến nước ngoài nhằm phát triển năng lực kỹ thuật, công nghệ của địa phương một cách phù hợp và nhanh nhất.

Công tác quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về vấn đề hội nhập quốc tế trên lĩnh vực khoa học và công nghệ được triển khai kịp thời, hiệu quả

Theo đó, toàn ngành đã quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công hiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 31/NQ-CP, ngày 13/5/2014 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW; Quyết định số 3378/QĐ-UBND, ngày 11/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP; Thông tri số 15-TT/TU, ngày 09/8/2019 về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế… đến công chức, viên chức trực thuộc, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung liên quan về khoa học và công nghệ; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sở hữu trí tuệ; truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT).

Công tác tuyên truyền, phổ biến, đào tạo tập huấn kiến thức được quan tâm triển khai thường xuyên, kịp thời

Toàn ngành chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền các Hiệp định: FTA, BTA, WTO, TPP,  EVFTA và EVIPA, trong đó xác định mức độ tác động đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường triển khai các giải pháp về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các hàng rào kỹ thuật trong thương mại qua việc thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, xây dựng kế hoạch quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tăng cường truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Hiện nay đang đợi Bộ KH&CN đưa vào vận hành và khai thác hệ thống truy xuất nguồn gốc, từ đó kết nối với địa phương để vận hành xuyên suốt; cử công chức tham gia đào tạo kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế do Sở Ngoại vụ phối hợp tổ chức trực tuyến.

Năng lực hội nhập quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ từng bước được quan tâm, nâng cao

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai Đề tài “Quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa”, đến nay đã nghiệm thu kết quả, bàn giao và ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Triển khai các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh tạo cơ sở nâng cao năng lực hội nhập, được UBND tỉnh công nhận kết quả: Quyết định số 2073/QĐ-UBND, ngày 11/8/2020 công nhận kết quả đề tài “Khánh Hòa hội nhập quốc tế”; Quyết định số 3112/QĐ-UBND, ngày 09/10/2019 công nhận đề tài “ Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các dự án quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể như: Sầu riêng Khánh Sơn; Bưởi Da xanh Khánh Vĩnh; Hoa Cúc Ninh Giang, Dừa xiêm Ninh Đa; Xoài Cam Lâm; Táo Cam Thành Nam, đến nay đã đưa vào sử dụng và khai thác. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2049/QĐ-UBND, ngày 19/7/2021 ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3621/KH-UBND, ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ của tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực của tỉnh thông qua trong giai đoạn tiếp theo.

Khoa học và công nghệ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Nguồn Internet

 

Duy trì và hoạt động có hiệu quả Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) phục vụ công tác đưa tin cảnh báo các thành viên WTO, gửi tin cảnh báo đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn và công khai thông tin tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trên Công thông tin điện tử dostkhanhhoa.gov.vn.Đã xuất bản và gửi 25 bản tin cho 170 doanh nghiệp, cơ sở, cơ quan; chuyển 9.829 thông báo rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) của các nước thành viên WTO, 14 đợt danh mục văn bản mới liên quan lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh; cung cấp 286 tin bài về TBT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của tỉnh còn một số hạn chế như: hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng, có giá trị gia tăng cao trong doanh nghiệp của tỉnh còn hạn chế, chưa thu hút được nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học và công nghệ; hoạt động hỗ trợ hợp tác quốc tế về KH&CN tuy được quan tâm nhưng chưa thật sự tương xứng; việc đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp chưa được triển khai mạnh mẽ; còn hạn chế trong cơ chế hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ...

Nhằm từng bước khắc phục những tồn tại trên, đồng thời để hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ thực sự trở thành một “đòn bẩy” về kinh tế - xã hội. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần nghiên cứu, quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục tham mưu quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủyvề công tác phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thứ hai, tiếp tục phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ; kết nối có hiệu quả các trung tâm ứng dụng và chuyển giáo tiến bộ khoa học và công nghệ của tỉnh với các sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng; phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ trung gian môi giới, đánh giá, chuyển giao công nghệ.

Thứ ba, đa dạng hóa và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ có trọng tâm, trọng điểm theo lĩnh vực ưu tiên; hỗ trợ hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật về khoa học và công nghệ tầm khu vực và quốc tế.

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo có tính đột phá hoặc xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ thông suốt từ trung ương đến địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hải Quang - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.852.441