MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  17/03/2022 11:00     |  Lượt xem 816   

Khánh Vĩnh đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Kinh tế tư nhân có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và để từng bước tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản về công tác xây dựng Đảng trong loại hình doanh nghiệp này, như Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23/11/1996 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 28/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đảng viên làm kinh tế tư nhân”; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Trung ương Đảng khóa XII về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”. Đặc biệt, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Coi trọng công tác phát triển đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân trực tiếp sản xuất, trí thức và doanh nhân”. Nhận thức vấn đề đó, trên cơ sở bám sát chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, thời gian qua Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được một số kết quả tích cực.

Theo số liệu thống kê, đến hết năm 2021, toàn huyện có 121 doanh nghiệp đăng ký sản xuất, kinh doanh với 1.256 lao động, tuy nhiên trên thực tế chỉ có 25 doanh nghiệp là thực sự hoạt động với số lao động từ 02 đến 100 người như: Công ty TNHH MTV xây dựng Hoàng Quang Hưng, Công ty TNHH Thành Nguyên Phát, Công ty TNHH TM&XD Nguyên, Công ty TNHH chế biến dăm gỗ Đại Hưng…; bên cạnh đó, thời gian qua tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của người lao động. Từ đó, cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện.

Để khắc phục những khó khăn nêu trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo như thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 03); xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn 2021 - 2025; giao chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho các chi, đảng bộ cũng như các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện; hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng theo dõi, cập nhật, đánh giá kết quả thực hiện, nhất là việc phân công giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng; mở rộng và tạo điều kiện cho người lao động tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng… Đồng thời, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân và vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đoàn thể và của người đảng viên, đoàn viên, qua đó góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động, nhất là người sử dụng lao động nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân giai đoạn hiện nay.

 

Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Khối kinh tế tư nhân huyện Khánh Vĩnh

 

Với việc đề ra nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân ở Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh đã đạt được một số kết quả quan trọng. Về công tác phát triển đảng, đến nay đã thành lập được 01 chi bộ đảng là Chi bộ Khối kinh tế tư nhân huyện Khánh Vĩnh với 09 đảng viên và hiện nay đang xúc tiến thành lập thêm 01 chi bộ đảng kinh tế tư nhân trực thuộc Đảng bộ xã Khánh Bình. Đối với công tác phát triển đoàn thể trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân, các tổ chức như: Liên đoàn lao động huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Khánh Vĩnh đã tích cực khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp và số lượng công nhân lao động, nhằm từng bước tiến tới thành lập các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Kết quả, đến nay đã thành lập được 03 tổ chức công đoàn cơ sở với 15 công đoàn viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân; riêng đối với việc thành lập tổ chức đoàn thanh niên, Huyện đoàn Khánh Vĩnh cũng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để thời gian tới có thể thành lập từ 01 đến 02 tổ chức cơ sở đoàn.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như: một số chủ doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều đến công tác này; bên cạnh đó, đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều có quy mô nhỏ nên các chỉ tiêu về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân chưa đạt yêu cầu đề ra; vai trò của nhiều tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên còn mờ nhạt; nội dung và phương thức hoạt động còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt đảng còn thấp…

Để nâng cao hiệu quả và và khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: tiếp tục quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; các Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy về phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Đổi mới nội dung sinh hoạt đảng theo hướng gọn, chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, từng bước để chủ doanh nghiệp thấy được tổ chức đảng, đoàn thể không cản trở mà trái lại cùng với họ thúc đẩy sản xuất, nâng cao doanh thu, lợi nhuận, cùng hướng tới sự phát triển của doanh nghiệp…

Hi vọng với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân ở Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh sẽ gặt hái được những kết quả lớn hơn nữa, qua đó góp phần cùng hệ thống chính trị huyện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Duy Hải - Huyện ủy Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.888.154