HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  04/05/2022 16:17     |  Lượt xem 921   

Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi tư tưởng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng, là nhân tố cấu thành quan trọng hàng đầu trong sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Người khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”. Đảng ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng cũng luôn coi trọng và đề cao công tác chính trị, tư tưởng; xem công tác chính trị, tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu, là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng; đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh xu thế tư tưởng chính trị cơ bản là cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tin tưởng vào sự phát triển đi lên của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thì vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu lập trường, tỏ ra hoài nghi con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, hoài nghi vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là phải kịp thời triển khai các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên, khẳng định hơn nữa niềm tin vào con đường đi lên của đất nước mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

 

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tư tưởng là “đi trước mở đường”, thời gian qua, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên như chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng chí Huỳnh Bá Linh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ xã Sông Cầu

 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến thật sự rõ nét trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã chú trọng đổi mới hình thức tổ chức và cách thức triển khai các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Cụ thể, đối với các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết ở cấp huyện, Huyện ủy đã triển khai bằng hình thức kết nối trực tuyến với hội nghị Trung ương, tỉnh tới điểm cầu cấp huyện cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và tổ chức theo dõi, quản lý bằng phiếu điểm danh, nhờ đó tỷ lệ cán bộ tham gia dự học khá đầy đủ. Riêng đối với cấp cơ sở, cấp ủy các địa phương cũng đã chủ động, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, mời báo cáo viên Tỉnh ủy, Huyện ủy về trực tiếp truyền đạt cũng như chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu cho học viên, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết. Bên cạnh đó, sau hội nghị học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng cũng đã chú trọng tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết thu hoạch cá nhân, từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng thể hiện trong nghị quyết, qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động từ tổ chức đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn các biểu hiện, nhận thức lệch lạc, làm giảm niền tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chỉ tính riêng trong năm 2021, toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức được hơn 50 lớp học tập, quán triệt nghị quyết cho hơn 3.000 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, quần chúng ưu tú. Bình quân, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt hơn 92% và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là hơn 90%. Cùng với việc thực hiện hiệu quả công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, hệ thống tuyên giáo các cấp đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác tư tưởng, từ đó góp phần quan trọng đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

 

Để góp phần đưa nghị quyết của Đảng ăn sâu, bám rễ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trở thành hiện thực sinh động của đời sống xã hội, công tác xây dựng, thành lập, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền giáo dục cũng được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện tốt. Hiện nay, toàn huyện có 02 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 17 đồng chí báo cáo viên huyện, 42 đồng chí là tuyên truyền viên cấp xã. Qua theo dõi hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hàng năm cho thấy, có nhiều đồng chí hoạt động thường xuyên và khá hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là trong công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Từ đó, tạo chuyển biến khá rõ nét về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...; khắc phục một bước tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

 

Bên cạnh đó, với nhận thức Bí thư và cấp ủy là đầu tàu trong công tác xây dựng Đảng, bắt đầu từ công tác chính trị, tư tưởng, Huyện ủy cũng thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; trong xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài các biện pháp nói trên, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh cũng đã chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát về các nội dung liên quan đến công tác chính trị tư tưởng ở các chi, đảng bộ cơ sở. Chính từ việc tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần giúp cho các chi, đảng bộ cơ sở, cấp ủy các cấp kịp thời triển khai các ý kiến chỉ đạo, uốn nắn, điều chỉnh những sai lệch của tập thể đơn vị mình, để từ đó hoàn thành các nhiệm vụ của mình được tốt hơn…

 

Có thể nói, thông qua việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đã giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức rõ thời cơ và thách thức của đất nước nói chung, tình hình thực tế của huyện Khánh Vĩnh nói riêng; củng cố hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tăng cường thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội; từ đó làm nên những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp…

 

Hy vọng, trong bối cảnh đổi mới mạnh mẽ hiện nay, cùng với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả lớn hơn nữa, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Duy Hải - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.767.759