HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  12/05/2022 09:00     |  Lượt xem 589   

Khánh Vĩnh: Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của huyện Khánh Vĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số mức độ hài lòng luôn xếp hạng tốt và tăng dần từng năm. Những kết quả đạt được trong cải cách hành chính đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện nhanh, gọn, hiệu quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” bước đầu được người dân, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá cao.

 

Xác định cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, là động lực để phát triển kinh tế, xã hội, Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/HU về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Giao UBND huyện chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; trong đó, tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định và đúng hạn, đẩy mạnh liên thông các thủ tục hành chính, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và trả kết quả qua bưu chính công ích. Lấy mức độ hài lòng của người dân là mục tiêu, thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan nhà nước. Thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy và triển khai đề án vị trí việc làm. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách chế độ công vụ, công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính công và tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính…

 

Đến nay, qua 05 năm triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy, công tác cải cách hành chính huyện Khánh Vĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, UBND huyện đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, lấy cải cách hành chính là khâu đột phá, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng bộ máy hành chính. Tăng cường xây dựng, tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ kinh doanh cá thể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện đổi mới và cải cách thủ tục hành chính theo tư duy hướng đến nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại với mục tiêu giảm tối đa thời gian, chi phí cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện. Ngoài ra, hàng năm Chủ tịch UBND huyện tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh, chủ trang trại trên địa bàn huyện. Qua các buổi đối thoại đã tiếp thu, lắng nghe các tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

 

 

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Giang Ly hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính

 

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, từ năm 2018 huyện Khánh Vĩnh sử dụng thống nhất cơ sở dữ liệu của Cổng dịch vụ Công quốc gia và Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến Khánh Hòa. Đến nay, 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, chính xác tại Trang thông tin điện tử của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn. Toàn bộ 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và UBND cấp xã đều được tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa. Đối với cấp huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện điều phối việc giải quyết giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan ngành dọc: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai, Chi cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội huyện. Ở các xã, thị trấn, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả đều được đầu tư các trang thiết bị như hệ thống mạng, máy vi tính, máy photocopy, máy scan… đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính ở các địa phương trên địa bàn huyện.

Với việc triển khai toàn diện phần mềm Một cửa giải pháp kiến trúc mới, việc liên thông giải quyết thủ tục hành chính được liên thông, giải quyết thông suốt giữa 3 cấp hành chính và giữa các cơ quan cấp huyện, cấp xã và các cơ quan ngành dọc như thủ tục liên thông “3 trong 1” đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế; đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất lần đầu; các thủ tục về bảo trợ xã hội. Người dân nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa cấp xã, các kết quả giải quyết thủ tục hành chính như giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… sẽ được các cơ quan luân chuyển hồ sơ điện tử để giải quyết trong nội bộ và trả kết quả giải quyết cho người dân thông qua Bộ phận Một cửa điện tử.

 

Bên cạnh đó, việc xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa hành chính cũng được chú trọng triển khai. Năm 2017, huyện Khánh Vĩnh đã đầu tư, sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong toàn bộ các cơ quan hành chính từ cấp huyện đến cấp xã; đưa vào sử dụng phần mềm Eoffice trong tác nghiệp, điều hành và quản lý công tác văn thư lưu trữ. Có thể nói việc đưa vào sử dụng phần mềm Eoffice đã thay đổi về căn bản cách thức làm việc của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức và viên chức. Giúp nâng cao kết quả giải quyết công việc chuyên môn, tăng tiến độ giải quyết, đồng thời kiểm soát được kết quả, chất lượng theo thời gian thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, kiểm soát thành công hồ sơ trễ hạn. Hai điều này giúp hình thành chính quyền điện tử trong việc chỉ đạo, điều hành trong nội bộ cơ quan nhà nước và trong việc giải quyết hồ sơ cho người dân, tổ chức bên ngoài.

 

Có thể nói, qua 05 năm triển khai Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy, công tác cải cách hành chính huyện Khánh Vĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện từ năm 2017 đến nay đều được UBND tỉnh xếp hạng tốt. Các giải pháp CCHC được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hợp lý, đem lại hiệu quả chung, có sự phân công, phối hợp, đồng bộ chặt chẽ hơn giai đoạn trước. Trách nhiệm trong công tác cải cách hành chính của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung có chuyển biến rõ rệt…

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thời gian tới huyện Khánh Vĩnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sắp xếp, tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định. Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước; thường xuyên rà soát, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số, đổi mới phương pháp tiếp cận, khai thác và sử dụng dịch vụ công, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin thường xuyên giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với người dân, tổ chức, doanh nghiệp...

 

Duy Hải - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.753.397