MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  29/07/2022 10:52     |  Lượt xem 1175   

Luân chuyển cán bộ giai đoạn 2022 - 2025: Tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh

Ngày 25-7-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2022 - 2025. Theo kế hoạch, công tác luân chuyển bắt đầu từ tháng 8-2022 đến hết năm 2023. Tùy theo tình hình thực tế và nhu cầu công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ quyết định số đợt và số lượng cán bộ luân chuyển mỗi đợt.


Luân chuyển cán bộ là công tác thường xuyên của Đảng nhằm tăng cường cán bộ cho địa bàn trọng điểm, lĩnh vực khó khăn, phức tạp có nhu cầu; khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, trì trệ, cục bộ, khép kín trong từng ngành, từng địa phương. Luân chuyển cán bộ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030 có môi trường rèn luyện, am hiểu thực tiễn, phát triển toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; tạo nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh, nhất là nguồn nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031. Luân chuyển cán bộ đợt này còn nhằm mục đích đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương và người đứng đầu không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.


Ngày 28-4-2022, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ. Quy định nêu rõ yêu cầu đối với công tác luân chuyển cán bộ phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu. Luân chuyển cán bộ phải bảo đảm cân đối, hài hòa giữa luân chuyển cán bộ với phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, luân chuyển ngang và dọc, luân chuyển cán bộ khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sang khối Nhà nước và ngược lại; phải gắn kết chặt chẽ giữa luân chuyển với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Cán bộ luân chuyển phải là cán bộ có triển vọng phát triển, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt. Quan tâm lựa chọn, phát hiện cán bộ nữ, cán bộ trẻ có năng lực nổi trội.


Việc bố trí chức danh khi luân chuyển, cơ bản thực hiện theo nguyên tắc bố trí giữ chức vụ tương đương với chức vụ đang đảm nhiệm. Trường hợp cần thiết, có thể bố trí giữ chức vụ cao hơn chức vụ đang đảm nhiệm đối với cán bộ có phẩm chất, năng lực nổi trội, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của chức vụ dự kiến phân công, bố trí. Đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng. Đối với cán bộ trẻ, luân chuyển để đào tạo, rèn luyện thì chủ yếu bố trí làm cấp phó.


Việc bố trí công tác đối với cán bộ sau luân chuyển phải căn cứ yêu cầu công tác cán bộ của Đảng, nhiệm vụ chính trị, tình hình đội ngũ cán bộ của tỉnh và kết quả công tác, năng lực, sở trường của cán bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và nhận xét, đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường hợp cán bộ luân chuyển được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp tục bố trí ổn định công tác ở địa phương, đơn vị nơi đến thì không còn xem là cán bộ luân chuyển theo quy định.


Các đối tượng trong diện luân chuyển kỳ này là cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030 và các chức danh lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương và không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị đối với chức danh Bí thư cấp ủy cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện. Trường hợp khác do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định. Cán bộ luân chuyển phải có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm (cả nam và nữ) tính từ thời điểm luân chuyển. Thời gian luân chuyển ít nhất là 03 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.


Hiện nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tổng hợp đề xuất của các địa phương, đơn vị để lập danh sách cán bộ luân chuyển và kế hoạch tổ chức cụ thể đối với từng cán bộ  trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/luan-chuyen-can-bo-giai-doan-2022-2025-tao-nguon-can-bo-lau-dai-cho-tinh-8258506/

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.923.692