MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  31/07/2022 22:28     |  Lượt xem 841   

Kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2022): Phát huy sức mạnh công tác tuyên giáo trong tình hình mới

  • Ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

    Đồng chí Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người chỉ ra: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất... Nếu trong Đảng và ngoài Đảng từ trên xuống dưới, từ trong đến ngoài đều tư tưởng thống nhất và hành động thống nhất thì nhiệm vụ tuy nặng nề, công việc tuy khó khăn phức tạp, ta cũng nhất định thắng lợi”. Năm 1930, ngay khi vừa ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, tổ chức quan trọng hàng đầu nhằm tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về Chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối cách mạng của Đảng. Ngày 1-8-1930, kỷ niệm ngày Quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, ban xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1-8”. Vừa được phát hành, tài liệu đã cổ vũ hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính nổ ra ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có cuộc đấu tranh của nhân dân huyện Tân Định, nay là thị xã Ninh Hòa, khiến bọn thực dân và tay sai lúng túng lo sợ, quần chúng phấn khởi tin tưởng tìm đến với Đảng, với cách mạng. 

 

Trên cơ sở tài liệu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống Công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.

 

Trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tuyên giáo đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc trong việc giành và giữ chính quyền, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, những người làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh có niềm tự hào là công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khánh Hòa đã xuất hiện từ rất sớm, đồng thời với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh, gắn liền với lịch sử phát triển và trưởng thành của Đảng bộ. Trong suốt 92 năm qua, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ đã luôn bám sát sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và các cấp ủy, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của tỉnh, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đóng góp vào thành quả chung của toàn ngành. 

 

Trong giai đoạn mới, công tác tuyên giáo vừa có những thuận lợi nhờ những thành tựu to lớn của đất nước, của tỉnh trên các lĩnh vực, vừa phải đương đầu với không ít khó khăn, thử thách do những tác động phức tạp, mau lẹ của tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh. Nhiệm vụ của công tác Tuyên giáo trong thời gian tới là tích cực tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 24-3-2022 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16-6-2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, định hướng và tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề bức xúc về tư tưởng, củng cố đoàn kết trong Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong xã hội; cổ vũ, động viên phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực, khơi dậy và nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á.

 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo Khánh Hòa hôm nay nguyện nối tiếp và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ được giao với phương châm “Viết giỏi, nói hay, tuyên truyền tốt - Đi sát, nghe nhiều, giáo dục sâu”, xứng đáng với các danh hiệu và phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã tặng cho ngành Tuyên giáo của Đảng, đặc biệt là Huân chương Hồ Chí Minh.

 

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/ky-niem-92-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-1-8-1930-1-8-2022-phat-huy-suc-manh-cong-tac-tuyen-giao-trong-tinh-hinh-moi-8258777/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.789