ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  05/09/2022 10:13     |  Lượt xem 858   

Tinh gọn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả

Những năm qua, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị của tỉnh từng bước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.


Giảm đầu mối bên trong


Đến nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã được sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm số đầu mối bên trong. 100% cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã sắp xếp lại, giảm 27 đầu mối trực thuộc so với năm 2015. Trong đó, các cơ quan khối đảng giảm 12 đơn vị trực thuộc, khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh giảm 15 đơn vị cấp phòng và tương đương. Khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giảm 37 đầu mối (33 đơn vị cấp phòng, 4 chi cục và tương đương). Cấp huyện giảm 2 phòng chuyên môn sau khi giải thể Phòng Y tế 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện. Tỉnh đã sắp xếp, sáp nhập 2 xã Diên Bình và Diên Lộc thuộc huyện Diên Khánh chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định, thành lập xã mới Bình Lộc, qua đó giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã; rà soát, sắp xếp 26 thôn, tổ dân phố thuộc 6 huyện, thị xã, thành phố, qua đó giảm 13 thôn, 6 tổ dân phố.

 

Việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh đã giảm bớt 1 đơn vị cấp sở.

 

Việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh từ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh đã giảm bớt 1 đơn vị cấp sở.

 

Cùng với sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bên trong các sở, ban, ngành, tỉnh đã thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, chuyển giao nhiệm vụ và biên chế của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh quản lý, giảm 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy. Đối với khối chính quyền địa phương, tỉnh đã thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 1004, ngày 18-9-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giảm 1 đơn vị tương đương cấp sở. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đến cuối tháng 6-2022, toàn tỉnh đã hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại, giảm 53 đơn vị so với năm 2017. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo giảm 19 đơn vị; y tế giảm 11; văn hóa, thể dục, thể thao giảm 3; thông tin - truyền thông giảm 7; nông nghiệp và phát triển nông thôn giảm 3; đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác giảm 10 đơn vị.


Qua sắp xếp, số cán bộ lãnh đạo giảm đáng kể. So với năm 2017, số lãnh đạo cấp phó của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã giảm 7 người, trong đó khối Đảng giảm 2, khối MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội giảm 5. Qua việc thực hiện thí điểm chức danh Trưởng ban Dân vận cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chủ tịch UBMTTQ và Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị cấp huyện, toàn tỉnh đã giảm 16 vị trí lãnh đạo tương đương cấp trưởng phòng. Tính trung bình mỗi phòng và tương đương có trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng thì toàn tỉnh giảm 128 vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương (giảm 64 đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh); giảm 106 viên chức lãnh đạo (tương ứng giảm 53 đơn vị sự nghiệp công lập).


Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức


Để góp phần khắc phục dần tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, cùng với tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, rà soát, chuyển đổi, bổ sung một số nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế, theo hướng một cơ quan có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ có một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Từ đó, qua rà soát, tỉnh đã chuyển nhiệm vụ tham mưu, giúp Thường trực Tỉnh ủy định kỳ tổ chức tiếp công dân; nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh từ Văn phòng Tỉnh ủy về Ban Nội chính Tỉnh ủy; xây dựng đề án và tổ chức thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy từ tháng 1-2019. Tỉnh cũng chuyển chức năng tham mưu, nhiệm vụ thực hiện một cửa, một cửa liên thông từ Sở Nội vụ và nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, điều chỉnh bản hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện để thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện.


Đến nay, 100% cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện; khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tổ chức hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức theo quy định mới. Riêng khối sở, ngành quản lý nhà nước, trên cơ sở quy định, hướng dẫn của các bộ chuyên ngành, UBND tỉnh đã ban hành các quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 11 sở, đang lấy ý kiến góp ý các cơ quan liên quan đối với 3 đơn vị cấp sở. Trên cơ sở đó, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, hầu hết cơ quan, đơn vị đã bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chuyên môn đào tạo, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, vị trí việc làm... theo quy định mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.


Có thể nói, công tác sắp xếp để tinh gọn tổ chức bộ máy, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tiễn. Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng như lời giải cho bài toán khó, được các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực và nhanh chóng đi vào thực tiễn. Sau 5 năm thực hiện, có thể ở một số lĩnh vực, ngành, địa phương, đơn vị, bộ máy chưa thật sự tinh gọn, một số nội dung chưa đạt như mục tiêu đề ra, chưa đáp ứng sự kỳ vọng, mong muốn; việc tổ chức thực hiện còn nhiều khó khăn, bởi đây là nội dung khó, mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, nhiều nội dung chưa được hướng dẫn khung để thực hiện... Song, nhìn một cách tổng thể, bộ máy của hệ thống chính trị ở tỉnh bước đầu đã tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được cơ cấu lại, chất lượng hoạt động đã có bước phát triển mới, hiệu lực, hiệu quả được nâng cao hơn.    


Kết quả đó vừa là kinh nghiệm vừa là cơ sở, động lực để tỉnh tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, với nguồn lực con người đủ uy tín, có năng lực, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nghị quyết của Trung ương về tỉnh Khánh Hòa, với mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/202209/tinh-gon-to-chuc-bo-may-de-hoat-dong-hieu-qua-8261888/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.472.311